EU programi

PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE - EaSI

 • Progrаm Evropske unije u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija
 • Budžet: 919,47 miliona evra
 • Trajanje progrаmа: 1. jаnuаr 2014 – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Čarna Zeljković
El. pošta: zeljkovic@vojvodinahouse.eu

Opšti cilj programa: Jačanje vlasništva nad ciljevima i koordinacija delovanja EU na nacionalnom nivou u oblasti zapošljavanja, socijalnih pitanja i inkluzije. Program podržava inovativne mere socijalne politike, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima, podsticanje socijalnog preduzetništva i sl.

Ostali ciljevi programa:
 • Podrška razvoju sistema zaštite, socijalne politike i tržišta rada kroz promovisanje dobrog upravljanja, uzajamnog učenja i socijalnih inovacija,
 • Modernizacija EU zakonodavstva i osiguravanje njegove primene,
 • Promocija mobilnosti i jačanje mogućnosti za zapošljavanje kroz razvoj otvorenog tržišta rada,
 • Povećanje dostupnosti finansijskih sredstava za marginalizovane grupe i mikropreduzeća, kao i povećanje pristupa finansiranju za socijalna preduzeća.

Program EaSI sadrži tri ose:

1. PROGRESS osa - Modernizacija zapošljavanja i socijalne politike (61% budžeta programa) u oblasti:
 • zapošljavanja, naročito u borbi protiv nezaposlenosti mladih,
 • socijalne zaštite, socijalne inkluzije i smanjenja i sprečavanja siromaštva,
 • unapređenja uslova rada.
2. EURES osa - Radna mobilnost (18% budžeta programa) sa sledećim temama:
 • transparentnost u oglašavanju poslova, prijava za slobodna radna mesta i druge informacije u vezi sa poslodavcima i kandidatima,
 • razvoj usluga za regrutovanje i raspored radnika,
 • prekogranična partnerstva.
3. Osa za mikrofinansiranje i socijalno preduzetništvo (21% budžeta programa) za sledeće oblasti:
 • mikofinansiranje za marginalizovane grupe prilikom osnivanja mikropreduzeća i razvoja poslovanja,
 • izgradnja institucionalnih kapaciteta kreditnih institucija,
 • razvoj socijalnih preduzeća kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima.
 • Člаnice Evropske unije
 • Člаnice EFTA: Islаnd, Norveškа
 • Zemlje kаndidаti za članstvo u EU: Albanija, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska
 • Uključivanje u EURES osu nije moguće za države sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
 • Nacionalna, regionalna i lokalna administracija;
 • Službe za zapošljavanje;
 • Specijalizovana tela oformljena od strane EU;
 • Sindikati;
 • Nevladine organizacije;
 • Visokoškolske institucije;
 • Istraživačke institucije;
 • Nacionalni statistički organi;
 • Mediji itd.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
ODELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU, EVROPSKE INTEGRACIJE I PROJEKTE
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.minrzs.gov.rs

Dragana Savić
Tel: +381 11 36 16 261 
El. pošta: dragana.savic@minrzs.gov.rs