О Фонду

Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине

Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине (”Сл. лист АП Војводине”, бр. 13/2009 и 2/2010) основан је Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине и означен као правни следбеник Канцеларије за европске послове Извршног већа АП Војводине. Фонд је образован ради праћења, проучавања и имплементације европских интеграционих процеса и изградње и јачања институционалних капацитета Аутономне покрајине Војводине, у циљу бржег укључивања Републике Србије у главне европске политичке и економске токове, и остваривања привредне, научне, образовне, и културне сарадње са европским градовима и регијама и њиховим институцијама.

Основне делатности Фонда су стручни послови који се односе на:
  1. Координацију активности покрајинских институција у процесима европских интеграција;
  2. Активности везане за коришћење европских структурних и развојних фондова, као и програма техничке помоћи ЕУ;
  3. Координацију са активностима Министарства за европске интеграције Владе Републике Србије;
  4. Сарадњу са органима локалних самоуправа и другим организацијама, телима и установама које се баве питањима европских интеграција;
  5. Сарадњу са међународним и европским органима и институцијама;
  6. Едукацију у области европске интеграције;
  7. Сарадњу са научним институцијама и факултетима у областима које су предмет делатности Фонда;
  8. Промоцију заједничких европских вредности и идеја у средствима јавног информисања, као и кроз одржавање семинара, округлих столова, трибина и предавања.
Стратешки приоритети Фонда у наредном периоду су:
  • Креирање заједничких пројеката са регионалним и другим европским партнерима, по питању коришћења претприступних фондова ЕУ;
  • Сарадња са кључним европским и међународним институцијама;
  • Промовисање европских вредности.
     
Документа:
  1. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Фонда „Европски послови" Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 13/2009 и 2/2010)
  2. Статут Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
  3. Одлука о кодексу понашања у покрајинским органима
  4. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
  5. Информатор о раду
  6. План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова
  7. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Фонду „Европски послови“ АП Војводине