Смањење катастрофа, стандардизована анализа опасности и процена ризика (DR SHARE)


Извор финансирања

Европска комисија, Генерални директорат за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (DG ECHO)

Партнери пројекта

  1. Вуковарско – сријемска жупанија, Хрватска
  2. Агенција за развој Вуковарско – сријемске жупаније ХРАСТ д.о.о, Хрватска
  3. Државна управа за заштиту и спашавање, Хрватска
  4. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Србија
  5. Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Србија
  6. Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства жупаније Посавске, Босна и Херцеговина

Област пројекта

Превенција ризика

Трајање пројекта

01. јан 2016 – 30. јун 2017

Опис пројекта

Општи циљ:

Управљање ризицима у циљу смањења последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода, као и заштита становништва, животне средине и имовине кроз размену примера добре праксе, усклађивање методологија у три државе и креирање нових информатичких решења која могу помоћу у управљању ризицима у пограничном региону између Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине.

Очекивани резултати:

Очекивани резултат пројекта је ИТ алат за унапређење везе и сарадње између релевантних актера и политика кроз комплетан циклуса управљања катастрофама (превенција-приправност-одговор-опоравак). Извештаји, анализе и научене лекције добијене током пројекта кроз коришц́ење интегрисаног ИТ алата у стварном животу у транснационалном окружењу ц́е пружити драгоцене основе за различите сценарије у којима би се исти резултати могли лако пренети на друге државе, регионе или организације. Унапређење сарадње, размена добрих пракси и подршка за изградњу капацитета за активности превенције наведене у поглављу 2. Одлуке бр. 1313/2013/ES (укључујуц́и процену ризика, планирање управљања ризицима, мере превенције ризика) саставни је део пројекта тако што ц́е систем обухватити комбиноване податке о капацитетима цивилне заштите у регионима три различите државе у циљу побољшања ефикасности одговора на велике катастрофе и унапређење превентивне мере и спремност за све врсте ванредних ситуација, укључујуц́и и наставак мера које су претходно предузете на основу Одлуке Савета 1999/847/EZ.

Главне активности:

(1)    Управљање пројектом и извештавање;

(2)    Прикупљање и упоређивање података на основу постојећих процена ризика;

(3)    Синхронизација постојеће терминологије и симбола у области управљања ризицима;

(4)    Развој иновативних ИТ алата за ефективно управљање ризицима;

(5)    Едукација за примену информатичког решења;

(6)    Промоција пројекта.

Циљне групе: Власти на локалном и регионалном нивоу задужене за управљање у ванредним ситуацијама, државни службеници и стручњаци из министарстава, агенција и невладиних организација које се баве смањењем ризика од катастрофа.

Крајњи корисници:

Грађани, предузећа, организације, јавна управа на локалном, регионалном и националном нивоу, истраживачке институције и сви други социо-економски сектори угрожени катастрофама изазваних утицајем природних или других опасности.

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Смањење катастрофа, стандардизована анализа опасности и процена ризика (DR SHARE)