Еколошко управљање водама у равничарским пределима (еWАМ)


Извор финансирања

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија

Партнери пројекта

  1. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Србја
  2. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија
  3. Водопривредно предузеће за сливно подручје доњег тока Тисе, Сегедин, Мађарска

Област пројекта

Заштита животне средине

Трајање пројекта

01. феб 2013 – 31. јул 2014

Опис пројекта

Општи циљ:

Побољшање сарадње и мониторинга у управљању водама у Аутономној покрајини Војводини и Жупанији Чонград.

Специфични циљеви:

(1) Побољшање водотока реке Јегричке и канала Курца у прекограничној регији измуљивањем и одстрањивањем муља и вишка вегетације из речног корита;

(2) Развој заједничке контроле и система анализе како би се спречила поплава у прекограничној регији;

(3) Очување биодиверзитета реке Јегричке и канала Курца побољшањем квалитета воде.

Очекивани резултати:

(1) Део водотока реке Јегричке (од 44+015 км до 37+892 км) и канала Курца (од 1+857 км до 4+750 км) очишћен од вишка вегетације и загађеног муља;

(2) Остварена превенција од поплаве;

(3) Завршена контрола квалитета воде и муља на одабраним локалитетима пре и након пројекта у складу са чланом 8 ОДВ-а;

(4) Размењана искуства између партнера у Србији и Мађарској;

(5) Биодиверзитет реке Јегричке и канала Курца очуван побољшањем квалитета воде;

(6) Постигнут бржи ток реке Јегричка и канала Курца.

Главне активности:

(1) Измуљивање реке Јегричке: измуљивање укључује хидротехничко решење у виду радова за побољшање хидро-еколошког статуса речног корита и квалитета воде. Хидротехнички радови на реци Јегричка укључују одстрањивање вегетације, муља и блата од 44+015 км до 37+892 км реке Јегричке.

(2) Контрола воде у Јегричкој: контрола квалитета воде и муља на одређеним местима ће се радити пре, током и након измуљивања. Прва ће се радити пре измуљивања и одстрањивања вишка вегетације како би се одредила ситуација. Анализа ће се поновити да би се утврдило стање овог воденог еко система.

(3) Измуљивање канала Курца: дефинисаће се пројектни план и спровођење измуљивања. Део између 1+857 км и 4+750 км ће се измуљивати у складу са постојећим техничким плановима.

(4) Контрола воде у каналу Курца: део између 1+857 км и 4+750 км ће се контролисати у складу са Оквирном директивом о водама. Мерење муља и квалитета воде ће се вршити пре, током и након измуљивања како би одредили тренутну ситуацију.

(5) Промоција: активности промоције ће се вршити са циљем да се представе активности пројекта и резултати. Захтеви за промоцију би требало да буду погодни свим посетиоцима и становницима пројектних регија. Отварајућа и затварајућа конференција ће се одржати у Мађарској и Србији, припрема, штампа и дистрибуција летака и брошуре са анализом, резултатима контроле и мађарским искуствима са Оквирном директивом о водама.

(6) Софтверско решење са интернет презентацијом: интернет презентација би требало да укључује следеће информације: опис добре праксе у вези са ОДВ контролом и оцену. У овом делу партнери убацују кратак опис мерења (списак параметара, метода мерења, процеси), податке мерења, кратке извештаје о чишћењу земље, користан ПР материјал, оцену (индивидуалне оцене, заједничке оцене), фотографије.

(7) Набавка опреме и услуга: ангажовање стручних услуга за ПРАГ процесе, план тендера, услуге контроле, услуге чишћења земље. Договорити стручне услуге како би гарантовали одговарајућу имплементацију докумената јавне набавке и процедура у складу са ПРАГ-ом. Обезбедити услуге контроле. Обезбедити инструменте.

Циљне групе:

Главне циљне групе са којима ћемо сарађивати са српске стране су: Пољопривредни факултет у Новом Саду, Природно-математички факултет у Новом Саду – Департман биологије и екологије, локална власт, а са мађарске стране, између осталог, Универзитет у Сегедину, општина Szegvar.

Крајњи корисници су: пољопривредници, становништво у области са ризиком од поплава, институције укључене у управљање водама, туристичке организације.

Више информација

 www.ewamcbc.org

HU-SRB IPA CBC - Каталог пројеката

Публикација "Примери добре сарадње"

Погледајте све вести о пројекту - Еколошко управљање водама у равничарским пределима (еWАМ)