• 01.
  • јун
  • 2019.

Трећи позив за подношење предлога пројеката (отворен)

Преглед

Интерег-ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија је лансирао Трећи позив за подношење предлога пројеката 1. јуна 2019. године.

Трећи позив за подношење предлога пројеката, под референтним бројем  ХУСРБ/1903, са буџетом ИПА фонда од 10.38 милиона евра намењен је широком дијапазону подносилаца предлога пројеката и акција  у Програмској области.

 

Дужина трајања позива

1. јун 2019. године – 30. септембар 2019. године, 15:00 часова по средњеевропском времену.

Током овог периода, Програм ће пружати помоћ  подносиоцима предлога пројеката кроз Заједнички секретаријат (ЗС) и Антену ЗС, као што је описано у Поглављу 8.2 Смерница за подносиоце предлога пројеката.

Пријавни пакет

Преузмите Пријавни пакет

Подношење пријава

Пријаве се подносе искључиво електронски, путем ИМИС 2014-2020 Апликационог модула, у складу са правилима која су наведена у Поглављу 8.5 Смерница за подносиоце предлога пројеката.

ИМИС 2014-2020 Апликационом модулу може се приступити путем следећег линка:

https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

Рок за пријаву је 30. септембар 2019. године, до 15:00 часова по средњеевропском времену

НАПОМЕНА:  Пријаве поднете након истека рока, неће бити прихваћене ни даље разматране.

Током пријављивања,  ИМИС 2014-2020 Апликациони модул генерише Сертификат, који је треба да овери/е и потпише/у законски представник/представници свих корисника у оквиру пројекта. Оригинални Сертификат треба доставити путем поште на следећу адресу:

Joint Secretariat

of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia

Széchenyi Program Office Nonprofit LLC.

Szép utca 2, 4.em

H-1053 Budapest, Hungary

до 24:00 часова (поноћи), 8. октобра 2019. године, што ће бити евидентирано путем датума на поштанском жигу.

 

Програмска област

Услов за подржане пројекте је да се  имплементирају у оквиру Програмске области, која је дефинисана у документу Програм сарадње, у подручју NUTS III нивоа (или еквивалентном NUTS III) и то:

•             У Мађарској: жупаније Чонград и Бач-Kишкун;

•             У Србији: окрузи Западна Бачка, Северна Бачка, Северни Банат, Јужна Бачка, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем

 

Kвалификовани подносиоци предлога пројеката

Следеће организације се могу пријавити за средства која се додељују кроз Програм:

•             јавне институције

•             тела која послују у складу са законима о јавним институцијама

•             непрофитне организације које послују у складу са законима о приватним компанијама – као опште правило

Детаљне информације о квалификованим подносиоцима предлога пројеката, доступне су у Поглављу 2 Смерница за подносиоце предлога пројеката.

Неопходно је да партнерство чине организације са обе стране границе које испуњавају ове критеријуме.

Партнерство треба да сачињава барем Водећи корисник и најмање један партнер са друге стране границе. Пројекат може имати највише шест организација у партнерству, укључујући Водећег корисника.

 

Приоритети и акције Програма

ПО 1: Унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика

Акција 1.1: Системи за управљање водама и заштиту од екстремних временских услова

Акција 1.2: Заштита природе и очување водних станишта

 

ПО 2:  Смањење саобраћајних уских грла у прекограничној саобраћајној мрежи

Акција 2.1: Гранични прелази, путеви и бициклистичке стазе

Акција 2.2: Унапређење услуга у јавном друмском и железничком превозу

 

ПО 3: Стимулисање сарадње у области туризма и очувања културног наслеђа

Акција 3.1: Туристички производи, услуге и атракције засноване на културном и природном наслеђу

Акција 3.3: Сарадња у области културних догађаја, догађаја који организују заједнице

Акција 3.4: Сарадња у области спорта, рекреације и мањих акција у вези са заштитом природе

 

ПО 4: Унапређивање економске конкурентности МСП кроз развој вођен иновацијама

Акција 4.2: Стимулисање и развој социјалног предузетништва

Акција 4.3: Стимулисање иновација у предузетништву које укључују истраживачке институције кроз стипендије за младе

 

За индикативну листу активности и њихов детаљан опис погледати Поглавље 1.3 Смерница за подносиоце предлога пројеката.

 

Буџет

Индикативни  буџет за Трећи позив за подношење предлога пројеката износи 10.38 милиона евра.

Индикативна расподела средстава по одговарајућим Приоритетним осама (ПО) и Акцијама доступна је у Поглављима 1.3 и 1.5 Смерница за подносиоце предлога пројеката.

Важно је напоменути да коначни износ средстава који ће бити додељен пројектима на основу овог Позива може варирати, у зависности од процене и одабира апликација.

 

Стопа суфинансирања

На нивоу пројекта, ЕУ покрива до 85% укупних квалификованих трошкова. Преосталих 15% се финансира из националних извора.

Напомена:  Извори финансирања се разликују за кориснике из Мађарске и оне из Србије, као што је описано у Поглављу 6 Смерница за подносиоце предлога пројеката. У случају да  је Водећи корисник закључио Уговор о суфинансирању са Управљачким телом (УТ), аванс у максималном износу до 15% од укупног износа додељених ИПА средстава за пројекат биће аутоматски одобрен из доприноса ЕУ.

 

Трајање пројекта

Обавезни период спровођења пројекта не сме бити краћи од шест месеци, ни дужи од 18 месеци.

 

Процес одабира

Опис процеса оцењивања је наведен у Поглављу 9 Смерница за подносиоце предлога пројеката.

 

Инфо дани

Током позива, Заједнички секретаријат ће организовати семинаре Инфо дани. За додатне информације, молимо редовно пратите објаве на интернет страници Програма.

 

Додатне информације

За више информација посетите вебсајт INTERREG IPA CBC Мађарска-Србија:

http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/call-for-proposals/treci-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-otvoren/

Најава догађаја

Најновије Вести