• 19.
  • сеп
  • 2018.

Конкурс за пријаву на 5. циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”

Фонд „Европски послови“ АП Војводине позива:

Јединице локалне самоуправе, покрајинску администрацију, развојне агенције, јавна и јавно-комунална предузећа, образовне институције, институције културе, организације цивилног друштва, факултете, институте и истраживачке установе,  друге институције које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова,

ДА ПРЕДЛОЖЕ КАНДИДАТЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ПРОГРАМУ ПОД НАЗИВОМ „УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“ КОЈИ ОРГАНИЗУЈЕ ФОНД „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ

О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ПРОГРАМУ ,,УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ''

Предности Програма:
•    стицање квалификација за управљање пројектима финансираним средствима Европске уније, упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније,
•    надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020,
•    квалификовани предавачи са искуством,
•    две једнодневне теренске посете на територији АП Војводине,    
•    студијско путовање у региону ЕУ (студијско путовање у трајању од 3 до 6 дана),
•    ширење мреже потенцијалних партнера,
•    стицање знања о управљању пројектним циклусом,
•    представљање успешних пројеката,
•    уверење за полазнике који успешно савладају Програм.
 
Програм је намењен запосленима у:

•    покрајинској администрацији,
•    јединицама локалне самоуправе,
•    развојним агенцијама,
•    канцеларијама за локално-економски развој,
•    општинским туристичким организацијама,
•    јавним и јавно-комуналним предузећима,
•    институцијама културе,
•    организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.),
•    високошколским институцијама, институтима и истраживачким установама,
•    другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.
 
КОМПЛЕТАН  ПРОГРАМ ФИНАНСИРАН ЈЕ СРЕДСТВИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДВИЂА РЕАЛИЗАЦИЈУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА КРОЗ ЧЕТИРИ МОДУЛА

МОДУЛ 1.        
Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања    
МОДУЛ 2.
Управљање локалним и регионалним развојем    
МОДУЛ 3.
Програми Европске уније    
МОДУЛ 4.
Управљање пројектима

  Укупно 23 наставне дисциплине
  Фонд од 200 часова активне наставе

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА
•    Временски оквир одржавања Специјалистичког програма је 14 радних недеља.
•    Настава ће се изводити петком после подне од 17.00 – 20.00 часова и суботом од 09.00 – 17.30 часова.
•    Начин извођења наставе обухвата класична предавања,интерактивне радионице, приказ студија случајева, 
•    Две једнодневне теренске посете у Војводини, једнo вишедневнo студијско путовање у иностранству,  као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова.
•    Место одржавања: Универзитет Едуконс у Сремској Каменици, Нови Сад  


ПРЕДАВАЧИ НА ПРОГРАМУ СУ СТРУЧЊАЦИ КОЈИ ПОСЕДУЈУ ВЕЛИКО ТЕОРИЈСКО И ПРАКТИЧНО ИСКУСТВО У УПРАВЉАЊУ ЕУ ФОНДОВИМА И ПРОГРАМИМА


5. ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА ,,УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ''

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА ПРОГРАМ:

•    лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности, лица задужена за писање пројеката финансираних из међународне развојне помоћи;
•    лица која раде у организацијама/институцијама које су регистроване или делују на територији АП Војводине;
•    сагласност организација/институција за учешће кандидата на Програму;
•    могућност присуства на свим модулима (најмање 70% присуства на сваком модулу);
•    стечено високо образовање на минимум студијама првог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
•    познавање рада на рачунару (МS OFFICE пакет);
•    знање енглеског језика на Б1 нивоу - обавеза прилагања уверења (CAMBRIDGE PRELIMINARY (PET), BEC PRELIMINARY, BULATS (оцена најмање 40), IELTS LEVEL 4 или више, ENGLISH TOEFL (оцена најмање 57), друга уверења (школа страних језика, положен испит на факултету и сл.) која показују да је успешно савладан енглески језик на нивоу Б1 или више.


ОБАВЕЗЕ ПОЛАЗНИКА ПРОГРАМА:
•    присуство на најмање 70% наставе на сваком појединачном модулу,
•    присуство на минимум једној теренској посети,
•    услов за одлазак на студијско путовање је најмање 70% присуства на сваком модулу који се до тада одржао,
•    активно учешће на интерактивним радионицама,
•    успешно положен тест након сваког модула.
•    ПОЛАЗНИК КОЈИ НЕ ИСПУНИ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗЕ ГУБИ ПРАВО НА СТИЦАЊЕ УВЕРЕЊА.


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР:
•    мотивација кандидата за учешће на обуци,
•    сагласност организације за учешће кандидата на обуци,
•    писмо препоруке,
•    равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и
•    преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
•    укључивање кандидата из свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
•    равномерна заступљеност свих образовних профила високошколских институција,
•    равномерна родна заступљеност кандидата.

ПОЧЕТАК ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕН ЈЕ ЗА 26. ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ. 
ЗАВРШЕТАК ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕН ЈЕ ЗА АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ.

Пријавни формулар можете преузети овде.

Текст конкурса преузмите овде.
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  СКЕНИРАНЕ, ПОТПИСАНЕ И ОВЕРЕНЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ  05.10.2018. ГОДИНЕ У 16.00 ЧАСОВА
Пријавни формулар можете послати путем електронске поште на адресу:
fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ПРОГРАМУ „УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“

Додатне информације можете добити од координатора Програма испред Фонда „Европски послови“ АП Војводине:

Јелене Тошковић, путем телефона 021/ 310 2093 или путем електронске поште на адресу: toskovic@vojvodinahouse.eu

и

Дејане Добрић, путем телефона 021/310 1562 или путем електронске поште на адресу: dobric@vojvodinahouse.eu
 

Најава догађаја

Најновије Вести