• 30.
  • nov
  • 2018.

Projektne aktivnosti u novembru

Projektni timovi evropskih projekata koje implementira Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine imali su mnoštvo aktivnosti i tokom novembra 2018. godine.
Tako je u okviru projekta „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja - Bezdan – BABECA“ održan peti sastanak članova, ali i održana terenska poseta radovima na ustavi Bezdan i brani Šebešfok. 
Peti sastanak projektnog tima u okviru projekta „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan – BABECA“ održan je u Novom Sadu, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine. Cilј sastanka je bio evalucija trećeg projektnog perioda i priprema za naredni projektni period. 
Na Bezdanskoj prevodnici su postavlјeni zagati, voda je ispumpana i uklonjene su stare kapije ustave, trenutno se radi na sanaciji korita i same ustave. Na Šebešfoku su kapije spuštene u horizontalni položaj kako bi blokirale ulaz vode, a manja količina vode se redovno ispumpava iz korita, a u toku je popravka kapija brane. U terenskoj poseti su učestvovali članovi tima iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, kao i predstavnici mađarskog vodoprivrednog preduzeća ADUVIZIG.
Strateški projekat „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan – BABECA“, ukupne vrednosti 8.699.537,91 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 7.394.607,21 evra, ugovoren je u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, a usmeren je na unapređivanje prekograničnih sistema za upravlјanje vodama i prevenciju rizika. Projekat zajednički sprovode Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlјa, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine.
U okviru projekta „Ekološko upravlјanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti ECOWAM ” održan je okrugli sto na temu Okvirne direktive Evropske unije o vodama. Cilј održavanja okruglog stola bio je predstavlјanje glavnih projektnih aktivnosti koje doprinose pobolјšanju kvaliteta vode vodotoka Jegrička i kanala Kurca i njihovom bolјem ekološkom stanju. Poseban naglasak je stavlјen na Okvirnu direktivu Evropske unije o vodama, koja nalaže čuvanje ekološkog statusa vodotoka. Projektnim aktivnostima - analizom i monitoringom kvaliteta vode i mulјa, kao i studijom o mokrim polјima, dobijamo rezultate zahvalјujući kojima se može uticati na dalјu revitalizaciju vodotoka Jegrička. Događaj je omogućio razmenu znanja i primera dobre prakse u cilјu razvoja zajedničkog sistema analize i praćenja bioloških parametara oba plovna puta, pobolјšanja kvaliteta vode i promocije prirodnih resursa.
U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti- MOS-Cross ” održan je peti projektni sastanak u Institutu za javno zdravlјe Osiječko-baranje županije u Osijeku. Cilј sastanka bio je pregled aktivnosti u proteklom, trećem izveštajnom periodu i aktivnosti u tekućem, četvrtom izveštajnom periodu, kao i razmatranje  pitanja vezanih za implementaciju projekta. Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima iz Zavoda za javno zdravlјe Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Fonda “Evropski poslovi” APV. 
 

Najava događaja

Najnovije Vesti