Info dan povodom nagrade „Evropski preduzetnički region 2017“

U Komitetu regiona je 22. januara 2016. godine održan info dan povodom konkursa za dodelu nagrade „Evropski preduzetnički region“ za 2017. godinu. „Evropski preduzetnički region“ je projekat koji identifikuje i nagrađuje evropske regije koje imaju izuzetnu i inovativnu preduzetničku strategiju, bez obzira na njihovu veličinu, ekonomsku snagu ili nadležnosti. Regioni sa najkredibilnijom vizijom koja gleda u budućnost dobijaju nagradu “Evropski preduzetnički region” za navedenu godinu.

Nagrada je ustanovljena u saradnji sa Evropskom komisijom i podržavaju je Evropsko udruženje za zanatstvo i mala i srednja preduzeća (UEAPME), Evropsko udruženje komora (Eurochambers) i Socijalno-privredna Evropa (Social Economy Europe), otvorena je za sve organizacije koje su spremne da daju doprinos njenim ciljevima.

Predstavnici Komiteta regiona Mark Kivit (Marc Kiwitt) i Bert Kubi (Bert Kuby) predstavili su uslove za podnošenje prijave, koja uključuje dostavljanje aplikacionih formulara sa opisom činjenica, ciljeva i vizije koja se želi ostvariti, uz obezbeđivanje efikasne implementacije predviđenih aktivnosti, sa akcionim planom i planom komunikacije. Potrebno je obezbediti i deklaraciju o političkom obavezivanju kojim se demonstrira da je evropska preduzetnička regionalna strategija odobrena od strane političkog vođstva (regionalne skupštine, regionalne vlade ili drugog nadležnog političkog tela).

Prijave za nagradu mogu dostaviti svi nivoi vlasti u EU niži od nivoa države članice EU (uključujući opštine, pokrajine, autonomne pokrajine, županije, metroposke oblasti, velike gradove, kao i prekogranične teritorija koje imaju status pravnog lica, kao što su Evropske grupacije teritorijalne saradnje ili Evroregije) koji imaju potrebnu političku nadležnost i mogu da sprovedu sveu preduzetničku viziju, bez obzira na njihovu veličinu, ekonomsku snagu ili nadležnosti.

Tokom današnje prezentacije primere dobre prakse predstavili su Malgorzata Kviecijen (Malgorzata Kwiecień), samostalna savetnica za ekonomsku saradnju u Kancelariji maršala regije Malopoljska (Poljska), dobitnice nagrade za 2016. godinu, i Kristina Silva (Cristina Silva), menadžerka projekta u gradskom veću Lisabona (Portugalija), dobitnika nagrade za 2015. godinu.

Istaknuto je da su pre podnošenja prijave korišćeni postojeći resursi gradske, odnosno regionalne uprave, s tim da je obezbeđena politička podrška i saradnja sa svim ključnim institucijama, uključujući privredne komore, startap preduzeća, univerzitete, privredne mreže, civilni sektor, državne institucije, za promovisanje inovativnog preduzetničkog duha u svojim sredinama, uz pomoć Komiteta regiona.

Regija Malopoljska se fokusirala na razvoj novih tehnologija izgradnjom partnerstava između lokalnih vlada, preduzetnika i naučnih institucija. Regionalnim operativnim programom za 2014-2020. predviđeno je da se u Malopoljskoj investira 2,9 milijardi evra iz evropskih kohezionih, strukturnih i investicionih fondova, koja uključuju oko 160 miliona evra investicija u oblasti istraživanja i inovacija u preduzećima, 125 miliona evra za razvoj konkurentnosti i 35 miliona evra za razvoj ljudskih resursa u sektoru malih i srednjih preduzeća. Malopoljska je dobijanjem nagrade dobila potvrdu da je region prijateljsko mesto za investicije i pouzdan partner u međunarodnoj areni, uz promociju regije i potvrdu evropskih institucija o aktivnostima koje su u regiji preduzete u smislu preduzetničkog razvoja.

Iskustva grada Lisabona govore da je grad postao otvoren za nove preduzetnike, za kreiranje novih koncepata i novih inovativnih projekata. Slabosti su pretvorene u snagu, uz angažovanje svih najvažnijih činilaca u Lisabonu. Akcioni plan je uključivao implementaciju „Akta za mali biznis (Small Business Act)“ i postojećih EU inicijativa i instrumenata, uz promociju preduzetništva, poštovanje održivosti životne sredine i saradnju svih aktera u gradu. Ciljevi Strategije Evropa 2020. su primenjeni u okviru izrađenog Akcionog plana. Strateški ciljevi su bili da Lisabon postane „Biznis luka Atlantika“, odnosno Lisabon kao startap grad, uz kreiranje strateških klastera. Grad je organizovao preduzetničku nedelju u Lisabonu, promovisao koncept dana kupovine, dana startap kompanija, ukupno oko 30 preduzetničkih projekata i aktivnosti, uključujući dva inkubatora i nekoliko investicionih agencija. Nagrada je omogućila da svi projekti budu promovisani i vidljivi na evropskom nivou, a promovisano je preduzetništvo u okviru osnovnih i srednjih škola.

U cilju uspešnog konkurisanja, istaknuto je dobro poznavanje regionalnih preduzetničkih mehanizama za pomoć malim i srednjim preduzećima. Gradska, odnosno regionalna vlast treba da se postavi kao telo za podršku svim učesnicima u lokalnoj ekonomiji. Potrebna je razmena resursa i informacija, uz mobilizaciju svih aktera, kao i identifikovanje mogućnosti i inicijativa radi vidljivosti preduzetničkih mreža i projekata u regiji.

Rok za podnošenje prijava je 18. mart 2016. godine.

Više informacija: http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx