KONKURS ZA PRIJAVU NA SPECIJALISTIČKI PROGRAM „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu raspisuje konkurs za drugu generaciju polaznika Specijalističkog programa pod nazivom „Upravlјanje regionalnim rezvojem kroz EU fondove“ (u dalјem tekstu Program).

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilј Specijalističkog programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Specijalistički program pruža detalјne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravlјanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

 

Kao specifični cilјevi izdvajaju se sledeći:

 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavlјanje institucionalne mreže između polaznika.

Prednosti Programa:

 • Sticanje kvalifikacija za upravlјanje sredstvima Evropske unije
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
 • Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave
 • Kvalifikovani predavači sa iskustvom
 • Stručna praksa u regionu EU
 • Sertifikat na kraju Specijalističkog programa
 • Širenje mreže potencijalnih partnera
 • Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
 • Predstavlјanje uspešnih projekata

Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz šest modula (Pravo i politike evropske unije, Regionalne razvojne politike i Evropska unija, Upravlјanje projektnim ciklusom i priprema projekata, Osnovne smernice i principi programa Evropske unije, Programi Evropske unije i Evaluacija i implementacija projekata) sa ukupno 20 nastavnih disciplina i okvirnim fondom časova od 195 časova aktivne nastave i 70 časova mentorskog rada po polazniku.

 

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelјa (za svih 6 modula). Nastava će se izvoditi petkom posle podne i subotom. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto održavanja: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu.

 

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravlјanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Evropske unije.

 

Program je namenjen zaposlenima u:

 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.)
 • visokoškolske institucije, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Kriterijumi za polaznike:

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master,   specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti;
 • Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Specijalističkog programa (motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
 • Poznavanje rada na računaru (MSOffice paket);
 • Mogućnost prisustva na svim modulima.

Kriterijumi za odabir:

 • Ravnomerna uklјučenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilјu razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • Uklјučivanje kandidata iz svih opština u cilјu podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • Ravnomerna zastuplјenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.

 

NAPOMENA: Kompletan Specijalistički program finansiran je sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Početak Specijalističkog programa predviđen je za mesec april 2016. godine. Završetak nastave predviđen je za mesec juli 2016. godine.

 

Prijavni formular možete preuzeti na linku: PRIJAVNI FORMULAR i

Konkurs za prijavu na Specijalistički program „Upravlјanje regionalnim rezvojem kroz EU fondove“

 

Rok za dostavlјanje potpisane i overene prijave je 31. marta 2016. godine do 12.00 časova

poštom na adresu:

 

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Bul. Mihajla Pupina 16, p.p.2, 21108 Novi Sad,

 

ili lično (i načinima koji se smatraju ličnom dostavom: POST EXPRES, DHL i sl.) na adresu:

 

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Hajduk Velјkova 11, 6. sprat, 21000 Novi Sad

 

ili putem elektronske pošte na adresu:

office@vojvodinahouse.eu

 

Za dodatne informacije možete kontaktirati Jovanu Kovrlijuna na broj 021/310-15-62.