Na Fakultetu tehničkih nauka održana obuka o pripremi evropskih projekata

Na zahtev Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu održana je trodnevna obuka za nastavno osoblje na temu pripreme projekata u oblasti visokog obrazovanja koji se u budućnosti žele finansirati kroz evropska sredstava.

Polaznici su kroz teorijski i praktičan deo obuke bili u mogućnosti da se upoznaju sa osnovama pripreme projekata po evropskim proceduramam i zahtevima. Tokom prvog dana obuke polaznicima su predstavljene mogućnosti koju su otvorene za visokoobrazone institucije iz Srbije kroz predstavljanje relevantnih pojedinačnih programa prekogranične saradnje (Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija), kao i programa Evropske unije koji su interesantni za oblast visokog obrazovanja poput Erazmus+ programa i programa Horizont 2020 koji predstavlja evropski program sa najvećim budžetom, a koji je namenjen za podršku oblasti istraživanja i nauke. Praktičan deo obuke se fokusirao na izgradnju stavova i veština kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskih organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta uvažavajući ograničenja propisana pravilima Evropske unije.

Tokom obuke predstavljeni su primeri dobre prakse, odnosno prethodni projekti Univerziteta u Novom Sadu finansirani u prethodnoj sedmogodišnjoj finansijskoj perspektivi Evropske unije od 2007. do 2013. godine. Cilj obuke je da se uspešnost u privlačenju sredstava iz evropskih fondova za naučnoistraživačku delatnost Univerziteta u Novom Sadu nastavi i u narednom periodu, u novoj finansijskoj perspektivi Evropske unije od 2014. do 2020. godine.