Održan okrugli sto u okviru projekta EMBER

U okviru projekta EMBER u Vukovaru je dana 21. februara 2017. godine održan okrugli sto sa ciljem predstavljanja Analiza zaštite, spasavanja i delovanja operativnih snaga tokom poplava u junu 2013. i  maju 2014. godine koje su izradile radne grupe iz Srbije i Hrvatske.

Analiza zaštite, spasavanja i delovanja operativnih snaga tokom poplave u junu 2013. godine odnosi se na istorijski vodostaj reke Dunav koji je tada u Vukovaru dostigao visinu od +725 cm, dok se Analiza zaštite, spasavanja i delovanja operativnih snaga tokom poplave u maju 2014. godine odnosi na katastrofalne poplave koje su se dogodile na pograničnom području Hrvatske i Srbije, kada je reka Sava dosegla istorijski maksimum i hiljadu godišnji vodostaj od +1191 cm na mernoj stanici Županja u Hrvatskoj. Najvažniji zaključci okruglog stola su da je potrebno zajednički raditi na ostvarivanju bolje komunikacije između država u vanrednim situacijama, sastaviti i pripremiti modele opasnosti koje su prouzrokovane visokim vodostajima, razviti sistem ranog upozoravanja na reci Dunav i Sava kako bi operativne snage i sektor civilne zaštite imali vremena za efikasnu pripremu od odbrane.

Jedan od predloga bilo bi osnivanje centra ranog upozoravanja na međunarodnom nivou koji bi okupio snage civilne zaštite i  obaveštavao o svim vanrednim situacijama koristeći najnovije tehnologije, od meteoroloških izveštaja pa sve do korišćenja modernih informacionih tehnologija i projekcija vodostaja. Analize poplava iz 2013. i 2014. godine temelj su za sledeću projektnu aktivnost, a to je izrada Zajedničkog akcionog plana koji će sadržavati sve potrebne korake koji se preduzimaju u vanrednim situacijama i sprečavanju katastrofa. Važno je napomenuti da je vrednost projekta sa srpske strane 441,069,23 evra što će omogućiti nabavku neophodne opreme. Komandni štab će imati na raspolaganju terensko vozilo, komandni šator za operativnu upotrebu u zimskim i letnjim uslovima, te informatička i radiotelekomunikacijska oprema, a takođe će biti nabavljena šatorska oprema, ležajevi i vreće za spavanje za preko 200 osoba. Službe civilne zaštite u regionu Srema će imati na raspolaganju opremu i odeću za ovakve situacije, takođe će se nabaviti 2 čamca za spasavanje osoba iz vode. Generatori električne energije, pumpe za vodu i rasveta će omogućiti da se efikasno spreči veća šteta kada dođe do vanredne situacije tokom poplava, a nabaviće se i teške mašine za pripremu bedema i odbrambenih nasipa od peska.

Na okruglom stolu su sa srpske strane učešće uzeli Gordana Jakovljević, projektni koordinator i Jano Puškar, službenik za javne nabave ispred Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodina, kao i članovi radne grupe iz JVP „Vode Vojvodine“, JP „Vojvodinašume“ i grada Sremska Mitrovica. Zvonko Matin iz JVP „Vode Vojvodine“ prezentovao je operativne procedure u slučaju poplava u Srbiji, kao i svot analizu poplava koje su pogodile Srbiju 2013. i 2014. godine. Vukovarsko-srijemsku županiju predstavljali su Danijela Barišić, menadžer projekta, Zrinka Čobanković, zamenica načelnice u upravnom odelenju za međunarodnu saradnju i EU poslove, Ivan Kubiček iz štaba civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. Zdenko Lovrić i Tomislav Dujmić iz Državne uprave za zaštitu i spasavanje su održali prezentacije i svot analizu poplava koje su se dogodile 2013. i 2014. godine u Hrvatskoj. Sa hrvatske strane na sastanku su učestvovali i predstavnici Hrvatskih voda, HGSS-a i Crvenoga krsta.