Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine posetili su 14.10.2020. godine opštinu Odžaci i opštinu Bački Petrovac.
Dogovorena je jača neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa Fondom, iako je uočen napredak u korišćenju evropskih fondova u protekle dve godine. S tim u vezi, predstavnici obe opštine istakli su doprinos Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u postignutim rezultatima po pitanju apliciranja za sredstva iz EU fondova jer su im predstavnici Fonda, kroz česte posete i inicijativu, pružili adekvatnu podršku. Кonstatovana je uspešna saradnja sa partnerima iz Mađarske, budući da je većina podnetih i realizovanih projekata bila usmerena na Intereg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.
U obe opštine, iskazana je potreba za ponovnim obukama pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ jer je veliki broj zainteresovanih koji žele – kroz ovaj vid edukacije – da doprinesu razvoju lokalnih samouprava; dok su predstavnici opštine Bački Petrovac istakli potrebu za izgradnjom kulturnog centra koji bi se mogao realizovati kroz EU projekte uz pomoć Fonda.