КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ НА ПРОГРАМ „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”

Јединице локалне самоуправе, покрајинска администрација, развојне агенције, јавна и јавно-комунална предузећа, образовне институције, институције културе, организације цивилног друштва, факултети, институти и истраживачке установе,  друге институције које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова,

ПОЗИВАЈУ СЕ ДА ПРЕДЛОЖЕ КАНДИДАТЕ ЗА УЧЕШЋЕ У  ПРОГРАМУ ПОД НАЗИВОМ „УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“ КОЈИ ОРГАНИЗУЈЕ ФОНД „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ

Обзиром да се сваке године значајна ЕУ средстава одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, циљ Програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака. Програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др.), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

 

КАО СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ИЗДВАЈАЈУ СЕ СЛЕДЕЋИ: 

 • стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и  законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
 • стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • умрежавање међу полазницима.

Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе.

 

Временски оквир одржавања Програма је 13 радних недеља (за сва 4 модула). Настава ће се изводити петком после подне од 17:00 до 20:00 часова и суботом од 9:00 до 17:30 часова. Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова. Место одржавања: Нови Сад.

 

Предавачи на Програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима.

О ПРОГРАМУ ,,УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“

Предности Програма:

 • стицање квалификација за управљање пројектима финансираним средствима Европске уније,
 • упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније,
 • надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020,
 • квалификовани предавачи са искуством,
 • две једнодневне теренске посете на територији АП Војводине,
 • студијско путовање у региону ЕУ (студијско путовање у трајању од 3 до 6 дана),
 • ширење мреже потенцијалних партнера,
 • стицање знања о управљању пројектним циклусом,
 • представљање успешних пројеката,
 • уверење за полазнике који успешно савладају Програм.

 

Програм је намењен запосленима у:

 • покрајинској администрацији,
 • јединицама локалне самоуправе,
 • развојним агенцијама,
 • канцеларијама за локално-економски развој,
 • општинским туристичким организацијама,
 • јавним и јавно-комуналним предузећима,
 • институцијама културе,
 • организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.),
 • високошколским институцијама, институтима и истраживачким установама,
 • другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.

 

4. ЦИКЛУС ПРОГРАМА ,,УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА ПРОГРАМ:

 • лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности, лица задужена за писање пројеката финансираних из међународне развојне помоћи;
 • лица која раде у организацијама које су регистроване или делују на територији АП Војводине;
 • сагласност институција за учешће кандидата на Програму;
 • могућност присуства на свим модулима (најмање 70% присуства на сваком модулу);
 • стечено високо образовање на минимум студијама првог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
 • познавање рада на рачунару (МС Office пакет).

 

ОБАВЕЗЕ ПОЛАЗНИКА ПРОГРАМА:

 • присуство на најмање 70% наставе на сваком појединачном модулу,
 • присуство на минимум једној теренској посети,
 • услов за одлазак на студијско путовање је најмање 70% присуства на сваком модулу који се до тада одржао,
 • активно учешће на интерактивним радионицама,
 • успешно положен тест након сваког модула.

ПОЛАЗНИК КОЈИ НЕ ИСПУНИ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗЕ ГУБИ ПРАВО НА СТИЦАЊЕ УВЕРЕЊА.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР:

 • мотивација кандидата за учешће на обуци,
 • сагласност организације за учешће кандидата на обуци,
 • писмо препоруке,
 • равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и
 • преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
 • укључивање кандидата из свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
 • равномерна заступљеност свих образовних профила високошколских институција.
 • равномерна родна заступљеност кандидата

 

КОМПЛЕТАН  ПРОГРАМ ФИНАНСИРАН ЈЕ СРЕДСТВИМА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Почетак Програма предвиђен је за месец фебруар 2018. године. Завршетак наставе предвиђен је за месец јун 2018. године.

Пријавни формулар можете преузети овде.

Рок за доставлјање потписане и оверене пријаве је 06. фебруар 2018. године у 16.00 часова:

 

 путем електронске поште на адресу:

 

office@vojvodinahouse.eu

 

Додатне информације можете добити од координатора Програма испред Фонда ..Европски послови“ АП Војводине:

 

Јелене Тошковић, путем телефона 021/ 310 2093 или путем електронске поште на адресу:

toskovic@vojvodinahouse.eu

 

и Дејане Луковић, путем телефона 021/310 1559 или путем електронске поште на адресу:

lukovic@vojvodinahouse.eu