Уредба (ЕУ) 231/2014 Европског парламента и Савета од 11. марта 2014. године која успоставља Инструмент за претприступну помоћ (ИПА 2)

Подршка политици проширења Европске уније у наредном периоду биће обезбеђена кроз посебан инструмент за финансирање спољних акција који представља наставак претходно коришћеног инструмента, те су Европски парламент и Савет 11. марта 2014. године усвојили Уредбу (ЕУ) бр. 231/2014 којом се успоставља Инструмент за претприступну помоћ за период од 2014. до 2020. године познатији под називом ИПА ИИ. Као кориснице ИПА ИИ се јављају државе Западног Балкана са потврђеном европском перспективом, а to су Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Косово(*), Црна Гора, Србија, Турска и БЈР Македонија, од којих тренутно Исланд, Црна Гора, Србија, Турска и БЈР Македонија имају статус кандидата за чланство у Европској унији. Приоритете за испуњавање циљева у релевантним областима које ће бити подржане средствима Инструмента за претприступну помоћ ИПА ИИ неопходно је дефинисати оквирним вишегодишњим стратешким документима које је утврдила Комисија за период од 2014. до 2020. године у партнерству са државама корисницама помоћи. Општи циљ: Инструмент за претприступну помоц́ за период од 2014. до 2020. (ИПА ИИ) ц́е подржати државе кориснице у усвајању и спровођењу политичких, институционалних, законских, административних, социјалних и економских реформи како би се ускладиле са вредностима Уније и постепено ускладиле са правилима, стандардима, политикама и праксама Европске уније са перспективом чланства у Унији. Специфични циљеви: (а) подршка политичким реформама, (б) подршка привредном, друштвеном и територијалном развоју са циљем постизања паметног, одрживог и инклузивног раста, (ц) јачање способности држава корисница помоћи да испуне обавезе које проистичу из чланства у Унији кроз подршку постепеном усклађивању и усвајању, спровођењу и извршењу правних тековина ЕУ, укључујуц́и припреме за управљање структурним фондовима, кохезионим фондом и Европским пољопривредним фондом за рурални развој, (д) јачање регионалне интеграције и територијалне сарадње укључујући државе кориснице помоћи, чланице ЕУ, и где је прихватљиво, треће државе. Области подршке: (а) реформе за припреме за чланство у Унији и изградња институционалних капацитета, (б) друштвено-економски и регионални развој, (ц) запошљавање, социјална политика, образовање, промовисање родне равноправности и развоја људских ресурса, (д) пољопривреда и рурални развој, (е) регионална и територијална сарадња – вишекорисничке и хоризонталне акције као што су прекогранична, транснационална и међурегионална сарадња. Стратешко планирање: Помоћ ће се обезбеђивати на основу стратешких докумената сваке државе кориснице или вишекорисничких стратешких докумената успостављених током трајања вишегодишњег финансијског оквира Европске уније за период од 2014. до 2020. године који ће састављати Комисија у сарадњи са државама корисницама помоћи. Стратешки документи треба да одреде приоритете активности који треба да буду у сагласности са циљевима постављеним у оквиру релевантних области, а у складу са општим и специфичним циљевима Инструмента за претприступну помоћ. Стратешки документи треба да обухвате оквирну расподелу ЕУ средстава по областима, подељено по годинама. Такође, неопходно је да стратешки документи садрже индикаторе за процену напретка у остваривању постављених циљева. Програмирање: Помоћ Уније ће се имплементирати директно, индиректно или кроз заједничко управљање програмима и мерама. Имплементација може бити у форми годишњег, вишегодишњег програма намењеног једној држави корисници или у форми вишекорисничког програма, као и програма прекограничне сарадње установљених у складу са стратешким документима. Буџет: ЕУР 11.698.668.000 (4 % средстава је алоцирано за програме прекограничне сарадње са државама чланицама). Финансирање ће бити обезбеђено кроз две вишегодишње алокације које треба да покрију прве четири године, а потом преостале три године.

Уредба (ЕУ) 231/2014 Европског парламента и Савета од 11. марта 2014. године која успоставља Инструмент за претприступну помоћ (ИПА 2)