Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Узимајући у обзир да се сваке године значајна ЕУ средства одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, а сходно Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са универзитетом, реализује Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, који је у План уврштен у оквиру Приоритета IV (Развој институционалне инфраструктуре), у мери 4.1 (Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика) под називом „Академија за европске послове и фондове“. 

Сврха

Основни циљ Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (у даљем тексту: Програм) представља упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција и доношења релевантних одлука и закључака приликом управљања пројектима и креирања програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији. 

Програм омогућава координацију процеса едукација како би се осигурао ефекат трансфера знања на заинтересоване стране из јавног и цивилног сектора, као и комплетно упознавање са начином фукционисања ЕУ односно институцијама ЕУ, начинима доношења политика и спровођења истих путем фондова који су на располагању земаљама чланицама и државама у претприступном процесу. Програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава. Сврха оваквог приступа јесте координација правовремене подршке и јачање постојећих капацитета јавне управе у аспектима који су кључни за коришћење ЕУ средстава у разним секторима директно укљученим у процес интеграција.

Ефекти покретања специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Специфични циљеви
 • Стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • Обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • Увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • Разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
 • Стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • Успостављање институционалне мреже партнерства између полазника.
   

Коме је Програм намењен?

Програм је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим и средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким установама, другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.
 

Предности Програма:
 • Стицање квалификација за управљање средствима Европске уније
 • Упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније
 • Надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020.
 • Флексибилност у похађању наставе
 • Квалификовани предавачи са искуством
 • Провера знања на крају сваког модула
 • Сертификат на крају Програма
 • Ширење мреже потенцијалних партнера
 • Искуства у припреми и имплементацији пројеката
 • Представљање успешних пројеката
   

Комплетан Програм финансиран је средствима Аутономне покрајине Војводине.