PODRŠKA DEMOKRATSKOJ UNIJI I AKTIVNOM GRAĐANSTVU U DIGITALNOJ ERI


Izvor finansiranja

Evropa za građane i građanke

Partneri na projektu

1. Savez opština Madrid, Madrid, Španija
2. Univerzitet Upsala, Upsala, Švedska
3. Udruženje za razvoj volonterskog rada, Novo Mesto, Slovenija
4. Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Srbija
5. Opština Pene, Pene, Italija
6. Udruženje „Institut PERSPEKTIVE“, Svishtov, Bugarska
7. Vojvodstvo Lođ, Lođ, Poljska
8. Vojvodstvo Kujavsko-Pomorje, Torunj, Poljska
9. Lokalna samouprava Dagda, Dagda, Letonija
10. Gradsko veće Alba, Alba Julija, Rumunija
11. Udruženje EVO Kavadarci, Kavadarci, Severna Makedonija
12. Grad Ludbreg, Ludbreg, Hrvatska
13. Brisel Evropa ASBL, Brisel, Belgija
14. Asocijacija lokalnih agencija za demokratiju, Strazbur, Francuska
15. Razvojna agencija Hranice, Hranice i Mesto, Češka

Oblast projekta

Mreža gradova

Trajanje projekta

20. sep 2019 – 19. sep 2021

Opis projekta

Projekat nudi kolektivni prostor za kreatore politika i građane iz 14 zemalja (Letonija, Poljska, Hrvatska, Belgija, Italija, Francuska, Španija, Švedska, Rumunija, Slovenija, Bugarska, Češka, Srbija i Makedonija) za organizovanje međunarodnih događaja i druge aktivnosti za podsticanje demokratskog i građanskog učešća širom Evrope i za podršku demokratskoj Uniji u digitalnom dobu. Raznolika grupa od 1400 građana doprineće dizajniranju i sprovođenju pet međunarodnih događaja koji obuhvataju treninge, prostore za saradnju, radionice i javne rasprave. Događaj će rezultirati objavljivanjem najvažnijih politika i kolektivno kreiranim dokumentima o tome kako javne institucije u Evropi (uključujući institucije Unije) mogu da deluju u slučaju digitalne transformacije i kako podržati demokratske forme građanske mobilizacije odozdo-nagore u digitalnoj eri. Kroz diseminaciju projektni ciljevi će dosegnuti 35000 ljudi.

Više informacija

Fejsbuk link projekta

https://www.digitaldemocracy-network.com/

Pogledajte sve vesti o projektu - PODRŠKA DEMOKRATSKOJ UNIJI I AKTIVNOM GRAĐANSTVU U DIGITALNOJ ERI