Evropska unija ulaže 100 miliona evra za jačanje transnacionalne saradnje u Jadransko-jonskoj regiji

Evropska komisija usvojila je novi program transnacionalne saradnje “Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)”. Program je finansiran iz Evropskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF) u iznosu višem od  83.4 miliona evra i iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  EU (IPA II) u iznosu od skoro 16 miliona evra. Ukupan budžet Programa saradnje, uključujući nacionalni doprinos, iznosi 118 miliona evra.

Program će dati podršku implementaciji prioriteta EU Strategije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) koja će doprineti poboljšanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u regionu. Programska geografska zona identična je geografskoj zoni koju pokriva Strategija “EUSAIR“, te uključuje četiri zemlje članice Evropske unije (Grčku, Hrvatsku, Italiju i Sloveniju), uz učešće Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Komesarka za regionalnu politiku EU Corina Crețu navodi sledeće: “Program je kreiran sa ciljem da direktno doprinese uspešnoj implementaciji EU Strategije za Jadransko-jonski region, koristeći i štiteći bogati prirodni, kulturni i ljudski potencijal pomenute regije.  Program će imati konkretan i pozitivan uticaj na regionalnu ekonomiju sa posebnim fokusom na poboljšanje inovativnih i istraživačkih kapaciteta.”

Pored navedenog, Program će ojačati kapacitete regiona za zaštitu prirodnih resursa, dok će Jadransko-jonska regija imati koristi od bolje integrisanog transportnog sistema i veće mobilnosti. Konačno, jačanje administrativnih kapaciteta i potencijala u regionu i jeste jedan od glavnih fokusa samog Programa.

Program “Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)” fokusira se na 4 glavna prioriteta:

1) Bolju saradnju između institucija koje se bave biznisom i istraživanjem i obrazovanjem za inovativnu i pametnu regiju;

2) Veću održivost, uz očuvanje prirodnih i kulturnih resursa regiona;

3) Bolju povezanost i mobilnost u regionu;

4) Podršku upravljačkim strukturama EU Strategije za Jadransko-jonski region (EUSAIR).

Evropski regionalni razvojni fond (ERDF) ima za cilj da ojača ekonomsku i socijalnu koheziju u Evropskoj uniji smanjujući regionalne razvojne disbalanse. Evropski regionalni razvojni fond će investirati više od 199 milijardi evra u evorpske regione tokom 2014-2020 godine.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) daje finansijsku i tehničku podršku reformama u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristupanje EU. IPA fondovi su doprineli značajnom jačanju kapaciteta zemljama pristupnicama EU, a što je za rezultat imalo pozitivan i progresivan razvoj regiona. Budžet IPA za period 2014-2020 iznosiće oko 11.7 milijardi evra.