Info dan „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu “

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizovala je Info dane u Subotici, Kanjiži i u Novom Sadu radi predstavljanja novog konkursa programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu. Info dani su održani  9. i 10. marta 2020. godine.

Na Info danima su prisustvovali predstavnici različitih organizacija iz Srbije koji planiraju da apliciraju na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Teme koje su obrađene tokom Info dana su: Misija programa Kreativna Evropa i propozicije konkursa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu; Finansijsko planiranje i upravljanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti.
Info dani su bili usmereni na pitanja i nedoumice potencijalnih aplikanata koji žele da konkurišu na aktuelni poziv. Prisutni su imali priliku da, pre same predaje aplikacije, predstave svoje ideje i da čuju komentare.

Cilj održavanja Info dana je priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.