Okrugli sto u okviru projekta eWAM – Okvirna direktiva EU o vodama –

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 26. maja 2014. godine, održan je okrugli sto na temu Okvirne direktive EU o vodama organizovan u okviru projekta ,,Ekološko upravljanje vodama u

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 26. maja 2014. godine, održan je okrugli sto na temu Okvirne direktive EU o vodama organizovan u okviru projekta ,,Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima’’ koji se sufinansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija. Projekat eWAM koji u velikoj meri doprinosi održivom upravljanju vodnim resursima i ima strateški značaj, ne samo za AP Vojvodinu već i Republiku Srbiju, polako ulazi u završnu fazu. Skup je otvorio direktor Fonda ,,Evropski Poslovi“ Siniša Lazić.

Na okruglom stolu, najpre su predstavljeni rezultati projekta eWAM ukazujući na to da je od planiranih projektnih aktivnosti većina i sprovedena (izmuljena deonica vodotoka Jegrička i kanala Kurca u Mađarskoj, uzorkovan kvalitet mulja i vode pre, tokom i nakon izumuljivanja). Profesori sa Prirodnog-matematičkog fakulteta, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine su na okruglom stolu predstavili „Okvirnu direktivu EU o vodama“. Prof. dr Milena Bečelić-Tomin je naglasila da je Srbija već doprinela praktičnoj implementaciji Okvirne direktive o vodama, kao aktivni učesnik u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, dok će se dalji doprinos postići kroz planove upravljanja vodama. Prof.dr Srđan Rončević prikazao je važnost prepoznavanja potrebe za izmuljivanjem kada postoji veliki rizik za zaštitu životne sredine i zdravlje, dok je prof. dr Božo Dalmacija ukazao na polutante koji predstavljaju značajan rizik za vodenu sredinu kao i mere za vršenje njihove progresivne redukcije. Doc.dr Dejan Krčmar održao je prezentaciju na temu monitoringa površinskih voda i sedimenta, a među govornicima na okruglom stolu bili su i predstavnici vodoprivrednog preduzeća ATI-VIZIG iz Segedina koji su predstavili Okvirnu direktivu EU o vodama kad je u pitanju projekat eWAM kao i primere zaštite od poplava na prostoru Donje Tise.

Okrugli sto je bio namenjen ne samo informisanju nego i pomoći u praktičnoj implementaciji zakonodavstva Republike Srbije u oblasti upravljanja vodama koje je u velikoj meri komplementarno zakonodavstvu Evropske unije.