Otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Instrumenta podrške civilnom društvu 2015

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisala je Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Instrumenta podrške civilnom društvu 2015 sa tematskim fokusom na oblasti pokrivene pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

Opšti cilj: Jačavanje participativne demokratije i procesa evropskih intergracija osnaživanjem civilnog društva u aktivnom učešću u procesu donošenja odluka i stimulisanjem povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični ciljevi:

 • Povećanje efektivnosti srpskih organizacija civilnog društva u poduzimanju inicijativa sa fokusom na poglavlja 23 i 24;
 • Jačanje regionalne saradnje;
 • Jačanje uloge organizacija civilnog društva u procesu pregovaranja sa EU i u monitoringu politika.

Finansijska alokacija: Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog poziva iznosi 3.800.000 evra. Ugovaračko telo zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

Veličina granta: 

Svaki grant koji se traži u okviru ovog poziva mora da bude između sledećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

 • Minimalni iznos: 300.000 evra,
 • Maksimalni iznos: 500.000 evra.

Svaki grant koji se traži u okviru ovog poziva mora da bude između sledećeg minimalnog i maksimalnog procenta ukupno prihvatljivih troškova akcije:

 • Minimum procenta: 50% od ukupno prihvatljivih troškova akcije,
 • Maksimum procenta: 90% od ukupno prihvatljivih troškova akcije.

Kriterijum prihvatljivosti:

Da bi bio prihvatljiv za grant, vodeći aplikant mora da:

 • bude pravno lice i
 • bude neprofitno i
 • bude organizacija civilnog društva i
 • bude osnovan u državi članici EU ili u zemlji koja je pokrivena članom 10 IPA regulative i
 • direktno je odgovoran za pripremu i upravljanje akcijom sa partnerima na projektu i pridruženim subjektima, i da ne deluje kao posrednik i
 • u slučaju da vodeći aplikant nije organizacija civilnog društva osnovana u Srbiji, bar jedan od partnera na projektu mora biti osnovan u Srbiji.

Trajanje: Prvobitno planirano trajanje akcije ne može biti kraće od 12 meseci, niti duže od 48 meseca.

Teme:

Tema 1. Inicijative organizacija civilnog društva sa fokusom na poglavlja 23 i 24:

 • Efektivni pristup pravdi za sve,
 • Nediskriminacija sa posebnim fokusom na migrante, azilante, LGBTI populaciju, osobe obolele od HIV/AIDS, osobe sa invaliditetom i deca koja pripadaju ugroženim grupama,
 • Borba protiv korupcije,
 • Sloboda izražavanja, uključujući slobodu i pluralizam medija.

Tema 2. Regionalna saradnja:

 • Dobrosusedski odnosi i pomirenje.

Tema 3. Učešće organizacija civilnog drušva u procesu pregovaranja i monitoringu politika:

 • Konsultacije na relaciji organizacije civilnog društva-vlada u procesu pregovaranja sa EU,
 • Dijalog između organizacija civilnog društva i vlade o reformi politika.

Lokacija: Akcije moraju da budu sprovedene u Srbiji. U slučaju da aktivnosti opisane u projektu obuhvataju aktivnosti van Srbije, troškovi koji tada nastanu biće prihvaćeni ukoliko se smatra da su takve aktivnosti adekvatne.

Rok rok za dostavljanje predloga projekata: 13.09.2016 u 15h (datum i vreme u Briselu).