Sastanak povodom lansiranja 14. „Evropske nedelje regiona i gradova (OPEN DAYS)“ za 2016.

Generalni sekretar Komiteta regiona Jirži Burianek i generalni direktor Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Valter Defa zvanično su otvorili 29.01.2016. pripremu za održavanje 14. po redu „Evropske nedelje regiona i gradova (OPEN DAYS)“ pod naslovom „Regioni i gradovi za održiv i sveobuhvatan rast”, za koji regioni i gradovi imaju rok da predaju svoje prijave do 1. aprila 2016. godine.

14. „Evropska nedelja regiona i gradova“, koja će se održati u Briselu, do 10. do 13. oktobra 2016. godine, će se fokusirati na izazove sa kojima se suočavaju evropski regioni i gradovi. Oslanjajući se na implementaciju ciklusa programa kohezione politike EU, događaji će biti usklađeni sa političkim prioritetima Evropske komisije i Komiteta regiona za 2016. godinu i sa  interesima regija i gradova. Susreti imaju za cilj da podrže implementaciju programa u okviru Evropskog socijalnog i investicionog fonda u periodu 2014-2020, prikažu rezultate investiranja Evropske unije i primere dobre prakse, kao i da podstaknu doprinos zarad buduća poboljšanja.

Pod sloganom „Regioni i gradovi za održiv i sveobuhvatan rast“, oko 100 seminari i radionica će biti organizovano u sledećim tematskim oblastima:

• Održan i održiv ekonomski rast: Ova tematska oblast će razmotriti pitanja poput: Koje su nove mogućnosti za regione i gradove da se podstakne rast i stvore nova radna mesta imajući u vidu internacionalizaciju ekonomije u Evropi? Šta su glavni faktori koji privlače nove produktivne investicije u 21. veku? Koji regioni i gradovi su trenutno uspešniji u izradi novih investicija i zašto? Posebna pažnja će se posvetiti novim mogućnostima vezanim za inovacije sa posebnim osvrtom na energetsku efikasnost, razvoj ekonomije bazirane na niskom korišćenju ugljen-dioksida i promovisanju kružne ekonomije, kao i pametnu specijalizaciju.

• Inkluzivan ekonomski rast: Ova tematska oblast će razmotriti sledeća pitanja: Koliko su tržišta rada i politika socijalne inkluzije za ugrožene kategorije stanovništva razvijene i implementirane na lokalnom nivou? Koje su mere za stvaranje mikro preduzeća ili malih preduzeća i za stvaranje okruženja „prijateljski raspoloženog prema samozapošljavanju“?. Ova oblast će omogućiti da regioni i gradovi podele svoja iskustva u rešavanju izbegličke krize, uključujući i korišćenje fondova Evropske unije.

• Pojednostavljivanje evropskih strukturnih i investicionih fondova: Ova tematska oblast će razmotriti sledeća pitanja: Šta se može naučiti iz iskustva i dobre prakse regionalnih i nacionalnih vlasti koji sprovode programe finansirane u okviru Evropskog strukturnog i investicionog fonda? Kako programiranje za upravljanje može biti efikasnije i efektivnije i kako se može dalje pojednostavi? Kako izgraditi administrativne i izvršne kapacitete? Ova tema obuhvata i najbolju praksu u domenu urbanog razvoja, programima integrisanih teritorijalnih investicija i lokalnog razvoja.

Od 10. do 13. oktobra 2016, „Evropska nedelja regiona i gradova“ u Briselu će se sastojati od:

 1. Uvodne sesije 10. oktobra
 2. Programa oko 100 radionica i debata, uključujući i aktivnosti pod nazivom „Mesto susreta“ u prostorijama Komiteta regiona i koncept  „Univerziteta“
 3. Master klas
 4. Nagrade „Regio Stars“
 5. Medijski program.

U odnosu na tematske prioritete za 2016, ovogodišnji program sa oko 100 radionica će obuhvatiti:

 • Oko 25-30 radionica ili debata koje su predložene od strane regionalnih partnerstava, koji će pružiti priliku za razmenu iskustava i dobre prakse, i olakšaće saradnju i umrežavanje.
 • Oko 40 radionica ili debata će organizovati Evropska komisija.
 • Nekih 25 radionica i debata će se održavati na „Mestu susreta“ u prostorijama Komiteta regiona.
 • Do 10 univerzitetskih seminara, otvorenih za doprinos svih partnera, evropske akademske mreže specijalizovane za regionalni razvoj (kao što je Udruženje regionalnih studija) i akademika iz različitih evropskih zemalja specijalizovani za urbane i regionalne studije.

Ove godine događaj će biti organizovan neposredno pre objavljivanja Izvještaja o koheziji. Cilj je da se okupi što više praktičara u Briselu, iskoristi pun potencijal lokalnih i regionalnih partnerstava, napravi jasan dijalog sa građanima i opravdano koriste mehanizme regionalne politike.

Tokom prezentacije Valter Defa je istakao da je 2015. godina bila godina tranzicije i zatvaranja programa za period 2007- 2013. godine. Ove godine prioriteti će biti posvećeni programima kao što su digitalna agenda i rast i radna mesta. Učesnici će razgovarati o politikama nakon 2020. godine, a generalni direktor je primetio da „svi treba da isporuče ono što su obećali, da se pokaže da možemo da maksimalno da iskoristimo sredstava iz budžeta za kohezionu politike EU”.

Volfgang Petzold je ukratko predstavio rezultate OPEN DAYS 2015: 6000 učesnika iz 70 zemalja, 177 partnerskih regija i gradova iz 30 zemalja, 800 govornika i 180 lokalnih događaja. Istraživanja su pokazala da je događaj 2015. godine ocenjen sa 94% pozitivnih odgovora, 90% dobrih ocena za govornike, a 80% učesnika želi da ponovo učestvuje na događaju. Organizatori su pripremili više mogućnosti za umrežavanje i nove platforme za sastanke za  2016. godinu.

Posebni ciljevi za ovogodišnju „Evropsku nedelju regija i gradova“ su isti kao i ranije, uz razmenu dobre prakse i iskustava i produbljenu komunikaciju i stvorene mreže.

Manifestacija je posebno namenjena učesnicima zainteresovanim za regionalnu politiku i to:

 1. članovima Komiteta regiona i Evropskog parlamenta i nacionalnim, regionalnim i lokalnim političarima;
 2. evropskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim zvaničnicima i stručnjacima iz oblasti upravljanja i evaluacije programa kohezione politike;
 3. predstavnicima privatnih kompanija, finansijskih institucija i evropskih i nacionalnih udruženja;
 4. novinarima iz evropskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija;
 5. studentima master i doktorskih studija, istraživačima i stručnjacima u oblasti evropske, regionalne i urbane politike.

Prijave za konzorcijume se moraju dostaviti do 01.04.2016. godine, a rezultati odabranih konzorcijuma će biti objavljeni 29.04.2016. Prvi sastanak partnera će biti organizovan 20.05.2016, dok je rok za dostavljanje finalnih pojašnjenja 06.06.2016. Registracija za učešće putem zvaničnog sajta će početi 08.07.2016. godine.

„Evropska nedelja regiona i gradova“ je ključni godišnji događaj za predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti. U organizaciji Evropskog Komiteta regiona (CoR) i Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku (DG Regio) Evropske komisije, Evropska nedelja regiona i gradova je postala jedna od glavnih platformi za komunikaciju i umrežavanje koja okuplja regije i gradove iz cele Evrope i sveta. Ona takođe nudi učesnicima izuzetnu priliku u jedinstvenom okruženju da prikažu svoje kapacitete za stvaranje rasta i zaposlenosti i implementaciju kohezione politike, zajedno sa drugim politikama sa teritorijalnim uticajem i da pokažu značaj lokalnog nivoa za dobro evropsko upravljanje.

Više informacija se može naći na internet prezentaciji manifestacije:

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm