2. Мeđunarodni događaj “Konferencija & Prezentacija akcionog plana cirkularne ekonomije i debata”

5. i 6. oktobar 2021 – Oviedo (Španija)
Organizator – Federacion Asturiana De Concejos

U Oviedu (Španija) održana je druga međunarodna konferencija, debata i prezentacija akcionog plana cirkularne ekonomije. Teme konferencije bile su građanske participacije, jednakost, prava i vrednosti. Održana je prezentacija projekta Alternativna zelena područja za ruralnu Evropu – AGARE. Predstavnici direktorata za poljuoprivderu Evropske komisije održali su predavanje na temu cirkularne ekonomije i dugoročne vizije ruralnog područja. Takodje jedna od tema je bila i strategija lokalne cirkularne ekonomije i primeri dobrih praksi. Demografska neravnoteža može predstaljati pretnju socioekonomskim sistemima kako u pogledu produktivnosti tako iu pogledu pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga, neravnoteže urbanog i ruralnog stanovništva i nedostatka radnika. Podsticanje novog modela upravljanja zasnovanog na učešću građana koji olakšava njihovo aktivno uključivanje u dinamiku regionalnog i lokalnog razvoja, izgradnju strategije zelene i cirkularne ekonomije na efikasniji i zajednički način.