U okviru EMBER projekta održana komandno-štabna vežba civilne zaštite

Zajednička vežba pod nazivom „Odbrana od poplava u prekograničnom pojasu 2017“ održana je 26. septembra 2017. godine uspostavljanjem internet veze između timova iz Novog Sada i Vukovara sa učešćem preko 50 predstavnika raspoređenih u više namenskih timova sa obe strane granice. Vežba je održana na temu odbrane od poplava, evuakuacije i zbrinjavanja stanovništva, materijalno-tehničkih sredstava i domaćih životinja.

Cilj vežbe je bio provera osposobljenosti i uvežbanosti Operativno stručnog tima za odbranu od poplava Sekretarijata Pokrajinske vlade ispred Autonomne pokrajine Vojvodine i štaba civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. Takođe, zadaci vežbe obuhvatali su proveru planskih rešenja i procedura u delu koji se odnosi na odbranu od poplava i sprovođenje mera civilne zaštite, kao i primenu standardizovanih postupaka i obrazaca za traženje i primanje pomoći.

Prema unapred osmišljenom scenariju vežbe koji je bio zamišljen za fiktivan period od 6 dana, usled obilnih padavina kako u Hrvatskoj tako i Republici Srbiji, došlo je do porasta vodostaja reke Save i njenih pritoka uzrokujući proglašenje vanrednog stanja u obe države. Vežbovni timovi sa obe strane granice su kao odgovor na novonastalu situaciju iz scenarija osmišljavali operativno-komunikacione aktivnosti i definisali operativno postupanje uz redovnu komunikaciju i razmenu značajnih informacija za donošenje odluka u procesu reagovanja na poplavni talas na Savi. Vežba je obuhvatila područje Sremskog okruga sa srpske strane, naročito Grad Sremsku Mitrovicu i Opštinu Šid sa okolnim nasaljenim mestima i područje Vukovarsko-srijemske županije sa hrvatske strane. Ova područja su bila pogođena poplavama 2014. godine kada je prouzrokovana velika materijalna šteta u obe države, te bi ovakve vežbe trebalo da unaprede reagovanje u eventualnim sličnim situacijama u budućnosti kako bi se povećala brzina reagovanja i  umanjile štete.

Učešće u vežbi su uzeli glavni akteri u sistemu odbrane od poplava za područje Sremskog okruga, a to su predstavnici JVP „Vode Vojvodine“, JP „Vojvodinašume“, Crvenog krsta Vojvodine, predstavnici Sekretarijata Pokrajinske vlade – Grupe za odbrambene pripreme i vanredne situacije, kao i lokalnih štabova Grada Sremske Mitorvice i Opštine Šid.

Projekat „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“ ukupne vrednosti 1.028.169 evra jedan je od uspešno ugovorenih projekata u IPA prekograničnom programu između Hrvatske i Srbije, a usmeren je na povećanje nivoa regionalne saradnje kroz zajednički sistem i pristup odgovoru na plavljenje u slivu reke Save u pograničnom regionu.