Institucije EU

1. Evropski parlament (eng. European Parliament)

Evropski parlament je predstavničko telo EU, koje zajedno sa Savetom EU jedno od glavnih zakonodavnih tela u Evropskoj uniji. Predstavnici Evropskog parlamenta se biraju neposrednim glasanjem, a broj poslanika iz svake zemlje srazmeran je ukupnom broju stanovnika te zemlje u EU. Svaka zemlja mora imati najmanje 6 predstavnika, a najviše 96, dok ukupan broj poslanika ne sme prelaziti 705 (704 plus predsednik). Poslanici se grupišu prema političkom opredeljenju, a ne prema nacionalnoj pripadnosti.
Osnovne 3 uloge Evropskog parlamenta:
 • Donošenje zakona u Evropskoj uniji, zajedno sa Savetom EU;
 • Nadzor nad radom drugih EU institucija, posebno Evropske komisije;
 • Usvajanje EU budžeta, zajedno sa Savetom EU.
Sedište: Brisel, Strazbur, Luksemburg Više informacija na: http://www.europarl.europa.eu

2. Evropski savet (eng. European Council)

Evropski savet određuje opšte političke ciljeve EU, donosi smernice za razvoj, usaglašava interese i stavove država (ključna pitanja od interesa za spoljnu, bezbednosnu i unutrašnju politiku EU). Evropski savet je telo EU, odnosno sastanak predstavnika država članica (tzv. Samit EU). Evropski savet se sastaje dva puta godišnje, a po potrebi se može sastati još najviše dva puta. Iako je veoma uticajan u određivanju političkih smernica Unije, Evropski savet ne donosi zakone. Sedište: Brisel Više informacija na:  https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/

3. Savet EU ili Savet ministara EU (eng. Council of the European Union)

Savet Evropske unije ili Savet ministara EU je telo EU koje zajedno sa Evropskim parlamentom ima zakonodavnu vlast. Čine ga po jedan ministar iz svake države članice, u zavisnosti od oblasti koja se nalazi na dnevnom redu Saveta EU (inostrani poslovi, unutrašnji poslovi, finansije, telekomunikacije, obrazovanje i sl.).
Osnovni zadaci Saveta Evropske unije:
 • Sprovodi zakonodavne aktivnosti zajedno sa Evropskim parlamentom;
 • Koordinira ekonomskom politikom zemalja članica;
 • Zaključuje međunarodne dogovore sa jednom ili više država ili međunarodnih organizacija u ime Evropske unije;
 • Usvaja i rukovodi budžetom EU;
 • Razvija zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku;
 • Koordinira aktivnosti zemalja članica i usvaja merila u policijskoj i pravosudnoj saradnji u kriminalnim stvarima.
Značajnu ulogu ima Komitet stalnih predstavnika (KOREPER) koji  čine stalni predstavnici država članica i njihovi zamenici. KOREPER priprema dnevni red i odluke Saveta EU. KOREPER se deli na dva nivoa:
 • KOREPER l: tehnička i administrativna pitanja. Čine ga zamenici stalnih predstavnika.
 • KOREPER ll: okuplja stalne predstavnike, tj. ambasadore i bavi se političkim pitanjima, što ga čini veoma uticajnim telom u radu Saveta.
Sedište: Brisel Više informacija na: http://www.consilium.europa.eu/

4. Evropska komisija (eng. European Commission)

Evropska komisija je najvažnija izvršna institucija EU. Komisija ima pravo predlaganja nacrta regulative i predstavljanja Evropskom parlamentu i Savetu EU, priprema odluke Saveta EU i sprovodi ih po usvajanju, nadzire primenu odluka i drugih propisa na teritoriji država članica EU. Takođe, obezbeđuje sprovođenje osnivačkih ugovora i ostvarivanje interesa EU. Komisija ima 27 članova, po jednog državljanina svake države članice koji su nezavisni u svom radu. Evropska komisija je podeljena u nekoliko odseka i službi, među koje spadaju: saobraćaj; energetika; konkurencija; poljoprivreda i ruralni razvoj; informatičko društvo; unutrašnje tržište; poreska politika i carinska unija; istraživanje i inovacije; ekonomska i monetarna pitanja; humanitarna pomoć; proširenje i evropska politika susedstva; međunarodna saradnja i razvoj; trgovina; zaštita zdravlja i potrošača; regionalna politika; obrazovanje i kultura; budžet; pravosuđe; unutrašnji poslovi; zapošljavanje i socijalna pitanja. Sedište: Luksemburg (Komisija ima predstavništva u svakoj zemlji EU i širom sveta) Strategija Evropa 2020 je dokument Evropske komisije koji određuje pravce razvoja Evropske unije do kraja 2020. godine. Više informacija na: http://ec.europa.eu/

5. Sud pravde EU (eng. Court of Justice of the European Union)

Sud pravde EU obezbeđuje poštovanje prava prilikom primene i tumačenja Ugovora i akata koje donose ostale institucije EU, postupa u sporovima između zemalja članica, institucija EU i pojedinaca. Sud pravde čine 27 sudija i 9 opštih pravobranilaca, koji pomažu sudijama u radu. Iz svake države članice dolazi po jedan sudija.
Sastav Suda pravde EU čine:
 • Opšti sud : bavi se sporovima između pojedinaca/kompanija i institucija EU/država članica.
 • Službenički sud: bavi se sporovima između institucija/njenih službenika.
Sedište: Luksemburg Više informacija na: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

6. Centralna evropska banka (eng. European Central Bank)

Evropska centralna banka je nezavisno telo koje određuje i sprovodi monetarnu politiku evrozone, vodi računa o stabilnosti jedinstvene valute i sigurnost i stabilnosti cena za građane država članica evrozone, upravlja operacijama međunarodne razmene i omogućuje rad platnih sistema. Sedište: Frankfurt Više informacija na: http://www.ecb.europa.eu/

7. Računovodstveni sud (eng. European Court of Auditors)

Evropski revizorski sud vodi računa o zakonitom i doslednom upravljanju budžetom EU. Sastavljen je od 27 članova, po jedan član iz svake države članice, koje imenuje Savet EU uz konsultovanje Evropskog parlamenta. Sedište: Luksemburg Više informacija na: http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

8. Evropski ekonomski i socijalni komitet (eng. European Economic and Social Committee)

Evropski ekonomski i socijalni komitet je savetodavno telo koje zastupa stavove i interese civilnog društva u Evropskoj komisiji, Savetu EU i Evropskom parlamentu po pitanjima ekonomske i socijalne politike. Evropski ekonomski i socijalni komitet daje mišljenja o pitanjima iz svog delokruga poslova. Sedište: Brisel Više informacija na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

9. Komitet regiona EU (eng. European Committee of the Regions)

Komitet regiona se bavi pitanjima regionalnog i lokalnog identiteta unutar EU. Sastavljen je od predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti. Evropska komisija, Savet EU i Evropski parlament konsultuju Komitet regiona povodom akata koja se odnose na lokalna i regionalna pitanja (politika zapošljavanja, životna sredina, obrazovanje, zdravstvo i sl.) Sedište: Brisel Više informacija na:  https://cor.europa.eu/en

10. Evropska investiciona banka (eng. European Investment Bank)

Evropska investiciona banka je finansijska institucija Evropske unije čiji su vlasnici 27 zemalja članica. Ova banka daje kredite po povoljnim kamatnim stopama i finansira investicione projekte koji doprinose ravnomernom razvoju Unije, poslovanju malih i srednjih preduzeća, tehnološkom razvoju u oblastima istraživanja, inovacija, zaštite životne sredine i energije u EU i u susednim zemljama. Sedište: Luksemburg Više informacija na: http://www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en&

11.  Evropski investicioni fond (eng. European Investment Fund)

Evropski investicioni fond pomaže malim i srednjim preduzećima omogućavajući im pristup finansijama. Evropski investicioni fond ne investira direktno u firme, već posluje kroz saradnju sa bankama i finansijskim posrednicima. Aktivan je u svim državama članicama, kandidatima, potencijalnim kandidatima i potpisnicama EFTA sporazuma (Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj). Sedište: Luksemburg Više informacija na: http://www.eif.org/

12. Evropski ombudsman (eng. European Ombudsman)

Evropskog ombudsmana imenuje Evropski parlament na period od pet godina. On ispituje žalbe građana EU, preduzeća i organizacija. Svi pojedinci ili entiteti koji žive u Uniji mogu se žaliti Evropskom ombudsmanu ukoliko smatraju da su njihova prava ugrožena od strane institucije EU ili nekog njenog tela. Sedište: Strazbur Više informacija na: http://www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm

13. Evropski nadzornik za zaštitu podataka (eng. European Data Protection Supervisor)

Ova insititucija je nastala 2001. godine. Evropski nadzornik za zaštitu podataka se brine o zaštiti i privatnosti podataka fizičkih lica kada EU ili njene institucije obrađuju lične podatke stanovnika EU. Sedište: Brisel Više informacija na: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS