Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Узимајући у обзир да се сваке године значајна ЕУ средства одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, а сходно Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са универзитетом, реализује Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, који је у План уврштен у оквиру Приоритета IV (Развој институционалне инфраструктуре), у мери 4.1 (Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика) под називом „Академија за европске послове и фондове“.

Сврха

Основни циљ Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (у даљем тексту: Програм) представља упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција и доношења релевантних одлука и закључака приликом управљања пројектима и креирања програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији.

Програм омогућава координацију процеса едукација како би се осигурао ефекат трансфера знања на заинтересоване стране из јавног и цивилног сектора, као и комплетно упознавање са начином фукционисања ЕУ односно институцијама ЕУ, начинима доношења политика и спровођења истих путем фондова који су на располагању земаљама чланицама и државама у претприступном процесу. Програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава. Сврха оваквог приступа јесте координација правовремене подршке и јачање постојећих капацитета јавне управе у аспектима који су кључни за коришћење ЕУ средстава у разним секторима директно укљученим у процес интеграција.

Ефекти покретања специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Специфични циљеви
 • Стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • Обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • Увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • Разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
 • Стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • Успостављање институционалне мреже партнерства између полазника.

Коме је Програм намењен?

Програм је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим и средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким установама, другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.

Предности Програма:
 • Стицање квалификација за управљање средствима Европске уније
 • Упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније
 • Надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020.
 • Флексибилност у похађању наставе
 • Квалификовани предавачи са искуством
 • Провера знања на крају сваког модула
 • Сертификат на крају Програма
 • Ширење мреже потенцијалних партнера
 • Искуства у припреми и имплементацији пројеката
 • Представљање успешних пројеката

Комплетан Програм финансиран је средствима Аутономне покрајине Војводине.

5. циклус Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Фонд „Европски послови“ АПВ у сарадњи са Универзитетом Едуконс из Сремске Каменице спроводи 5. циклус Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“.

Обзиром да се сваке године значајна ЕУ средстава одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, циљ Програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака. Програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др.), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

Као специфични циљеви издвајају се следећи:

 • стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и  законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
 • стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • умрежавање међу полазницима.

 

Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе.

Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, две једнодневне теренске посете у Војводини, једно вишедневно студијско путовање у иностранство, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из ЕУ фондова.

Настава се одржава петком после подне и суботом на Универзитету Едуконс у Сремској Каменици.

Предавачи на Програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима.

Предности Програма:

 • стицање квалификација за управљање пројектима финансираним средствима Европске уније,
 • упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније,
 • надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020,
 • квалификовани предавачи са искуством,
 • две једнодневне теренске посете на територији АП Војводине,
 • студијско путовање у региону ЕУ (студијско путовање у трајању од 3 до 6 дана),
 • ширење мреже потенцијалних партнера,
 • стицање знања о управлјању пројектним циклусом,
 • представљање успешних пројеката,
 • уверење за полазнике који успешно савладају Програм.

 

Програм је намењен запосленима у:

 • покрајинској администрацији,
 • јединицама локалне самоуправе,
 • развојним агенцијама,
 • канцеларијама за локално-економски развој,
 • општинским туристичким организацијама,
 • јавним и јавно-комуналним предузећима,
 • институцијама културе,
 • организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.),
 • високошколским институцијама, институтима и истраживачким установама,
 • другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.

Услови за пријаву на програм:

 • лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности, лица задужена за писање пројеката финансираних из међународне развојне помоћи;
 • лица која раде у организацијама које су регистроване или делују на територији АП Војводине;
 • сагласност институција за учешће кандидата на Програму;
 • могућност присуства на свим модулима (најмање 70% присуства на сваком модулу);
 • стечено високо образовање на минимум студијама првог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
 • познавање рада на рачунару (МС Office пакет).

Критеријуми за одабир полазника:

 • мотивација кандидата за учешће на обуци,
 • сагласност организације за учешће кандидата на обуци,
 • писмо препоруке,
 • равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
 • укључивање кандидата из свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
 • равномерна заступлјеност свих образовних профила високошколских институција,
 • равномерна родна заступљеност кандидата.

НАПОМЕНА: Комплетан Програм финансиран је средствима Аутономне покрајине Војводине.

Почетак Програма предвиђен је за месец октобар 2018. године, а завршетак је предвиђен за месец март 2019. године.

4. циклус Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Фонд „Европски послови“ АПВ у сарадњи са Универзитетом Едуконс из Сремске Каменице је завршио 4. циклус Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“.

Обзиром да се сваке године значајна ЕУ средстава одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, циљ Програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака. Програм је пружио детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др.), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

Као специфични циљеви издвајају се следећи:

 • стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и  законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
 • стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • умрежавање међу полазницима.

 

Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе.

Временски оквир одржавања Програма је 13 радних недеља. Начин извођења наставе је обухватио класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, две једнодневне теренске посете у Војводини, једно вишедневно студијско путовање у иностранство, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из ЕУ фондова.

Настава је одржавана петком после подне и суботом на Универзитету Едуконс у Сремској Каменици.

Предавачи на Програму су били стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима.

Предности Програма:

 • стицање квалификација за управљање пројектима финансираним средствима Европске уније,
 • упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније,
 • надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020,
 • квалификовани предавачи са искуством,
 • две једнодневне теренске посете на територији АП Војводине,
 • студијско путовање у региону ЕУ (студијско путовање у трајању од 3 до 6 дана),
 • ширење мреже потенцијалних партнера,
 • стицање знања о управлјању пројектним циклусом,
 • представљање успешних пројеката,
 • уверење за полазнике који успешно савладају Програм.

 

Програм је намењен запосленима у:

 • покрајинској администрацији,
 • јединицама локалне самоуправе,
 • развојним агенцијама,
 • канцеларијама за локално-економски развој,
 • општинским туристичким организацијама,
 • јавним и јавно-комуналним предузећима,
 • институцијама културе,
 • организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.),
 • високошколским институцијама, институтима и истраживачким установама,
 • другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.

Услови за пријаву на програм:

 • лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности, лица задужена за писање пројеката финансираних из међународне развојне помоћи;
 • лица која раде у организацијама које су регистроване или делују на територији АП Војводине;
 • сагласност институција за учешће кандидата на Програму;
 • могућност присуства на свим модулима (најмање 70% присуства на сваком модулу);
 • стечено високо образовање на минимум студијама првог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
 • познавање рада на рачунару (МС Office пакет).

Критеријуми за одабир полазника:

 • мотивација кандидата за учешће на обуци,
 • сагласност организације за учешће кандидата на обуци,
 • писмо препоруке,
 • равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
 • укључивање кандидата из свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
 • равномерна заступлјеност свих образовних профила високошколских институција,
 • равномерна родна заступљеност кандидата.

НАПОМЕНА: Комплетан Програм финансиран је средствима Аутономне покрајине Војводине.

Почетак Програма је био у фебруару 2018. године, а завршен је у јуну 2018. године.

Трећа генерација полазника Програма ’’Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове’’ (у даљем тексту Програм) коју је спровео Фонд „Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са Економским факултетом у Суботици, Одељење у Новом Саду, је успешно завршила са радом. 
Узимајући у обзир да се сваке године значајна ЕУ средства одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, а сходно Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, основни циљ Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове’’ је упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима. Програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

 

Као специфични циљеви издвајају се следећи:

 • Стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • Обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • Увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • Разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (IPA);
 • Стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • Успостављање институционалне мреже између полазника.

Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23 наставне дисциплине и фондом од 200 часова активне наставе.

 

Временски оквир одржавања Програма је 13 радних недеља (за сва 4 модула). Настава се изводи петком после подне и суботом. Начини извођења наставе обухватају су класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова. Место одржавања: Економским факултетом у Суботици, Одељење у Новом Саду.

 

Предавачи на Програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима, као што су IPA програми и програми Европске уније.

 

Програм је намењен запосленима у:

 • покрајинској администрацији,
 • јединици локалне самоуправе,
 • развојним агенцијама,
 • канцеларијама за локално-економски развој,
 • општинским туристичким организацијама,
 • јавним и јавно-комуналним предузећима,
 • институцијама културе,
 • организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.)
 • високошколске институције, институтима и истраживачким установама,
 • другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.

Критеријуми за полазнике:

 • Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
 • Лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности;
 • Мотивисаност кандидата да присуствују свим модулима Програма (мотивационо писмо у оквиру пријавног формулара),
 • Познавање рада на рачунару (MSOffice пакет);
 • Могућност присуства на свим модулима.

 Критеријуми за одабир:

 • Равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
 • Укључивање кандидата из свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
 • Равномерна заступљеност свих образовних профила високошколских институција.

 

НАПОМЕНА: Комплетан Програм финансиран је средствима Аутономне Покрајине Војводине.

Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове’’ је почео са радом у мају 2017. године, а завршен је у новембру 2017. године.

Друга генерација полазника Специјалистичког програма под називом „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (у даљем тексту Програм) који спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду је успешно завршила Програм. 

Обзиром да се сваке године значајна ЕУ средстава одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, циљ Специјалистичког програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака. Специјалистички програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

 

Као специфични циљеви издвајају се следећи:

 • Стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • Обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • Увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • Разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
 • Стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • Успостављање институционалне мреже између полазника.

Предности Програма:

 • Стицање квалификација за управљање средствима Европске уније
 • Упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније
 • Надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020.
 • Флексибилност у похађању наставе
 • Квалификовани предавачи са искуством
 • Стручна пракса у региону ЕУ
 • Сертификат на крају Специјалистичког програма
 • Ширење мреже потенцијалних партнера
 • Искуства у припреми и имплементацији пројеката
 • Представљање успешних пројеката

Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз шест модула (Право и политике европске уније, Регионалне развојне политике и Европска унија, Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката, Основне смернице и принципи програма Европске уније, Програми Европске уније и Евалуација и имплементација пројеката) са укупно 20 наставних дисциплина и оквирним фондом часова од 195 часова активне наставе и 70 часова менторског рада по полазнику.

Временски оквир одржавања Програма је 13 радних недеља (за свих 6 модула). Настава ће се изводити петком после подне и суботом. Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова. Место одржавања: Ректорат Универзитета у Новом Саду.

Предавачи на Програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима, као што су ИПА програми и програми Европске уније.

Програм је намењен запосленима у:

 • покрајинској администрацији,
 • јединицама локалне самоуправе,
 • развојним агенцијама,
 • канцеларијама за локално-економски развој,
 • општинским туристичким организацијама,
 • јавним и јавно-комуналним предузећима,
 • институцијама културе,
 • организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.)
 • високошколске институције, институтима и истраживачким установама,
 • другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.

Критеријуми за полазнике:

 • Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
 • Лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности;
 • Мотивисаност кандидата да присуствују свим модулима Специјалистичког програма (мотивационо писмо у оквиру пријавног формулара),
 • Познавање рада на рачунару (MSOffice пакет);
 • Могућност присуства на свим модулима.

Критеријуми за одабир:

 • Равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
 • Укључивање кандидата из свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
 • Равномерна заступљеност свих образовних профила високошколских институција.

НАПОМЕНА: Комплетан Специјалистички програм финансиран је средствима Аутономне Покрајине Војводине.

Специјалистички програм је спроведен у периоду од априла до јула 2016. године.

Програм обухвата 19 наставних дисциплина са фондом од 325 часова активне наставе. Временски оквир одржавања Програма је 22 радне недеље (за свих 6 модула). Настава се изводи у Новом Саду, петком после подне и суботом у блоку од 15 часова недељно (петком 5 часова и суботом 10 часова).

Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, семинарске радове, као и практичне припреме пројектних идеја за европске фондове. Предавачи на Програму су стручњаци из земље и иностранства који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима, као што су програми Европске уније и Инструмент за претприступну помоћ (ИПА).

 

Начин имплементације

 

Наставни план и програм усвојен је од стране Сената Универзитета у Новом Саду и предвиђа реализацију Програма кроз шест модула:

 

 1. Право и политике Европске уније: Циљ модула је да се полазници упознају са основним појмовима, смерницама, ставовима и процесима доношења одлука у Европској унији, као и са основним правним тековинама, методологијом доношења одлука и структуром фондова у Европској унији.
 2. Регионалне развојне политике и Европска унија: Циљ модула је да се полазници упознају са економским, политичким и структурним аспектима одрживог регионалног развоја у Европској унији, као и са основним тековинама и могућностима урбаног и руралног одрживог регионалног развоја у Европској унији.
 3. Припрема и имплементација ЕУ пројеката: Циљ модула је да се полазници упознају са методолошким и апликативним аспектима припреме предлога пројеката, као и са свим важећим правилима и процедурама процеса имплементације пројеката финансираним од стране ЕУ фондова.
 4. Управљање ресурсима и пројектним циклусом: Циљ модула је да се полазници упознају са најбитнијим аспектима инструмента за претприступну помоћ, као и са методама и техникама методологије за управљање пројектним циклусом.
 5. Развој капацитета и умрежавање: Циљ модула је да се полазници упознају са практичним аспектима процеса умрежавања и проналажења пројектних партнера, као и са начином евалуације пројектних предлога.
 6. Развојни програми Европске уније: Циљ модула је да се полазници упознају основним могућностима примене развојних програма Европске уније на локалном и регионалном нивоу.

Реч полазника

Марко Ковачев

Општинска управа општине Врбас

У складу са постављеним општим и специфичним циљевима предметни програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ Фондове“ на максимално ефикасан, ефективан и оптимално употребљив начин доприноси разумевању политика и законодавних процедура Европске уније, као и стицању знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука, нарочито у области регионалне политике.

 

Слађана Глушчевић

Центар за одрживе заједнице, Нови Сад

Ово је један од најбољих програма стручног оспособљавања који сам похађала или им, као активисткиња невладиног сектора и новинарка, присуствовала. Већ након првог сусрета са организаторима, предавачама и полазницима, било ми је јасно да ћу у оквиру програма стећи више него корисно знање о Европској унији на основу којег ћу, у складу са властитим и могућностима организације чији сам члан, моћи дати мали допринос томе да јавност, to јест грађани наше земље буду боље информисани о вредностима ЕУ и да, кроз планиране пројекте удружења „Центар за одрживе заједнице“, од њих имају више бенефита.

 

Јелена Мићић

Скупштина Општине, Пећинци

Као један од полазника прве генерације Програма “Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”, прво бих истакла да сам почаствована што сам изабрана да будем део једног оваквог тима и идеје.

 

Елвира Ковач

Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду општине Кикинда

Јако сам се обрадовала, када су ме из Фонда “Европски послови” АПВ, известили да је прихваћено моје учешће на едукацији. Моја очекивања била су велика, јер сам сматрала да могу много научити на тему управљања средствима Европске уније, као и припреме и имплементације пројеката.

 

Анђела Вила

Градска управа града Панчева

Када сам сазнала да сам одабрана да учествујем у Специјалистичком програму „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ осећала сам се почаствовано и посебно. Пријавила сам се јер сам се надала да ћу бити на извору информација везаних за позиве за суфинансирање/финансирање пројеката у финансијском периоду 2014-2020, а са жељом да стекнем додатна знања и вештине у тој области и имплементирам кроз свој рад у Градској управи града Панчева.

 

Верица Нађалин

Покрајински секретаријат за финансије

Изражавам своје задовољство што сам добила прилику да будем у првој групи полазника Специјалистичког програма ‘’Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”. Мислим, да су сви полазници одабрани с пажњом, јер долазе из разних организација/институција са територије АП Војводине. Предавачи су врхунски стручњаци који су своје знање и искуство везано за ЕУ фондове стицали често, као саветници и консултатни током преговарачког процеса наше земље или, као научни радници, односно професори предмета везаних за Европску унију на високошколским установама.

 

Марина Ковачев

Бечејско удружење младих БУМ

Програм “Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” за мене лично представља пријатно изненађење у смислу понуђеног иновативног концепта који нуди заиста конкретна знања и контакте. До сада сам похађала бројне формалне и неформалне едукације, али се нисам сусретала са програмом који се на толико свеобухватан и “дубински” начин бави актуелном темом.

 

Игор Илић

Удружење грађана „Развој села“ РАСЕЛ, Чока

У досадашњем личном образовању, похађао сам више едукација, али Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ издваја се по озбиљности, систематизованом приступу и широкој лепези тема, које су интересантне, поучне, а пре свега корисне. Досадашња предавања у оквиру програма пружила су ми практична знања и алате, које могу да применим у будућим пројектима, који су у вези са управљањем регионалног развоја. Оно што овај програм издваја је и стручна пракса у регионима ЕУ, која ће нам омогућити да допунимо и боље разумемо теоријски део предавања и кроз стицање личног искуства унапредимо рад своје организације.

 

Паула Вукашиновић

Градска управа Сомбор

Мотив за учешће у Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” састојао се у мојој жељи да знањем које ћу стећи похађањем овог програма и подизањем сопствених знања допринесем успешнијем приступу ЕУ фондовима, како града Сомбора тако и региона, пре свега квалитетнијом припремом пројекатних предлога, те да се боље упознам са процедурама планирања и имплементације пројеката по законодавним процедурама ЕУ.

 


Реч професора

Проф. др Дарко Реба

Специјалистички програм намењен професионалцима запосленим у покрајинским и локалним институцијама на територији Војводине, који се успешно реализује од стране Фонда „Европски послови“, веома је квалитетно и професионално спроведена идеја на Универзитету у Новом Саду, преко потребна, верујем и неопходна у данашњем тренутку развоја нашег друштва. Оспособљавање стручњака да се активно укључе у европске пројекте данас је можда и најважнији задатак запослених у управама свих нивоа власти, од оних најнижих локалних, тако и до највиших покрајинских и државних.

 

Проф. др Франц Шаусбергер

Председавајући Института региона Европе (ИРЕ)

Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је изузетна иницијатива коју спроводи Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду. За земље кандидате за чланство у ЕУ, као што је Србија, од кључног је значаја да се у што крац́ем року прилагоде законима ЕУ и постану добро информисане о многим финансијским могуц́ностима које ЕУ нуди. Само припрема и успешна реализација пројеката са ЕУ може гарантовати регионални и локални просперитет.

 

Проф. др Михајло Црнобрња

Факултету за економију, финансије и администрацију

Част ми је и задовољство што сам у прилици да дам свој допринос једном оваквом Програму, за који сматрам да је одличан! Као предавач у склопу наставне дисциплине „Ефикасност, одлучивање и преговарање у ЕУ’’ покушао сам да дам и стварне примере из праксе, пошто сам и сам имао прилику током своје каријере у дипломатији и државним пословима, да учествујем у многим преговорима. Полазници једног оваквог програма ће стећи увид и знања и са академског аспекта, али и праксе што је одличан спој и чини овај програм јединственим на нашим просторима.

Проф. др Радмила Маринковић Недучин

Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, који заједнички реализују „Фонд европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Универзитет у Новом Саду, по избору проблематике од интереса за шири спектар корисника из различитих области рада, по целовитости конципираног садржаја, по компетентности одабраних предавача и по савременој методологији рада, представља пример квалитетног и актуелног програма учења током читавог живота.

 

Проф. др Саша Бошњак

„Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је јединствен и свеобухватан интердисциплинарни програм који заједнички реализују Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине и Универзитет у Новом Саду. Интердисциплинарност Програма је видљива кроз својеврстан дијалог и интеракцију између правних, економских и менаџерских наставних предмета, а реализује се кроз 6 комплементарних модула, са укупно 325 часова контакт наставе.

Више информација: Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове