Okrugli sto u okviru projekta eWAM – Zaštita životne sredine

U okviru projekta ’’Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima’’ koji sufinansira Evropska unija u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, dana 27.03.2014. godine, održan je okru

U okviru projekta ’’Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima’’ koji sufinansira Evropska unija u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, dana 27.03.2014. godine, održan je okrugli sto na temu zaštite životne sredine s ciljem da se stavi u fokus Jegrička kao zaštićeno područje jedinstveno na teritoriji Vojvodine po svojoj flori i fauni i radovi koji se izvode na njenom vodotoku u cilju očuvanja postojećeg eko-sistema.

Radovi u okviru projekta, koje zajednički sprovode dva vodoprivrena preduzeća – Vode Vojvodine i ATI-VIZIG-a iz Mađarske i Fond ’’Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, obuhvataju izmuljivanje deonice Jegričke u Opštini Temerin u dužini od oko šest kilometara, između Zmajeva i Siriga. Ovim se obezbeđuje bolja protočnost i kvalitet vode za živi svet ovog vodnog tela, a stvaraju se i preduslovi za efikasniju odbranu od poplava. Pomenuti radovi su posebno značajni jer na ovom delu Jegričke izmuljivanje nije rađeno više od 30 godina. Sam proces otklanjanja mulja i viška vodene vegetacije iz rečnog korita, okončan je krajem prošle godine, dok su radovi na razastiranju mulja planirani za proletnje mesece 2014. godine, a njihov završetak se očekuje najkasnije u junu.

Istovremeno sa radovima vršen je monitoring kvaliteta vode i mulja od strane Prirodno matematičkog fakulteta, Departman za hemiju i zaštitu životne sredine. Izvršene su dve faze ove aktivnosti i to pre otpočinjanja radova i tokom vršenja radova. Na okruglom stolu bilo je reči o horizontalnoj i vertikalnoj distribucija polutanata, statusu i trendu kvaliteta sedimenta, odnosno ciljnim vrednostima, maksimalno dozvoljenim koncentracijama i remedijacionoj vrednosti. Rezultati monitoriga pokazali su da je koncentracija zagađujućih supstanci u sedimentu na nivou priorodnog fona i da sedimenti mogu biti dislocirani bez posebnih mera zaštite. Treća faza monitoringa očekuje se nakon završetka radova razastiranja mulja.

Prisutnima na okruglom stolu predočena je konstatacija stručnog nadzora da su radovi na izmuljivanju vodotoka Jegrička urađeni u skladu sa Projektom i Rešenjem o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, a da je monitoring izveden u skladu sa Ugovorom izmedju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i Prirodno matematičkog fakulteta. Zaključci na okruglom stolu ukazuju na činjenicu da se mora vršiti redovno izmuljivanje vodotoka, uklanjanje suvišne fitomase koju treba odlagati što dalje od vodotoka, zatim izgraditi sistem biopolja (postrojenja za prečišćavanje upotrebljenih voda industrije i naselja) i racionalno koristiti voda; potrebno je sprovoditi, ali vrlo kontrolisano, vodoprivrednu meru razblaživanje vode kada to hidrološki uslovi dozvoljavaju, jer neadekvatno održavanje vodotokova, uz konstantno povećanje količine mulja i mase vodenih biljaka koja formiraju „čepove“ I tako smanjuju površinu profila kanala i brzinu protoka vode, razlog je što pojedini ekosistemi od vodotoka postaju barsko-močvarni tip. Naredni okrugli sto na temu direktiva EU o zaštiti voda, u organizaciji Fonda ’’Evropski poslovi’’AP Vojvodine, planiran je za kraj maja 2014. godine.