Sastanak partnera na projektu PoWER PLUS

U okviru PoWER PLUS projekta, finansiranog od strane Interreg V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje (ADRION), održani su onlajn sastanci projektnog tima na kojima je učestvovalo 8 partnera iz 6 različitih zemalja.

Tema sastanka je bio upitnik, kao prvi korak u procesu predviđanja koje će otkriti glavne probleme koji mogu uticati na jadransko-jonske luke, posvećen prikupljanju mišljenja eksperata o mogućim budućim scenarijima vezanim za lučka područja uključena u projekat (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija i Srbija), imajući u vidu širu situaciju i trendove u ovom prostoru. Upitnik je razvijen u skladu sa ciljevima EU sledeće generacije i Agende 2030, koji se odnose i na morske i na rečne luke, a artikulisan je u više pitanja podeljenih u četiri odeljka: 1. Na putu ka pametnim lukama: digitalna tranzicija usluga i procesa u lučkim sistemima; 2. Prostorne oblasti luka: valorizacija priobalja i nove mogućnosti za regeneraciju fizičkih prostora u pristupu luka-grad; 3. Luke u jadransko-jonskom području; 4. Lučko okruženje nakon izbijanja pandemije Covid19. Na sastanku se razgovaralo i o budućim dešavanjima koje će organizovati svaki par par projektnih partnera sa specifičnim ciljem povećanja svesti među potencijalnim korisnicima i zainteresovanim stranama o ulozi Evropske teritorijalne saradnje i promovisanja praktične upotrebe, relevantnosti i prenosivosti rezultata projekta.