Dunavski transnacionalni program

Budžet:
221.924.534,00 evra (ERDF doprinos 202.095.405,00 + IPA doprinos 19.829.129,00 evra)
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Opšti cilj: Dunavski transnacionalni program (DTP) je finansijski instrument specifičnog opsega i sa nezavisnim telom za donošenje odluka koji podržava objedinjavanje politika u području Dunava u odabranim poljima pod zajedničkim odredbama Evropske unije (EU) i regulativom Evropske banke za obnovu i razvoj (ERDF) u vezi sa Strategijom EU za Dunavski region (EUSDR). Strateška vizija je „integrisanje politike” na instancama ispod EU (kako bi se izbeglo dupliranje već preduzetih napora ka integrisanju politike unutar EU, npr. TEN-T) i iznad nacionalnih nivoa u posebnim poljima delovanja. Transnacionalni projekti treba da ostvare uticaj na nacionalnu, regionalnu i lokalnu politiku. U cilju postizanja većeg stepena teritorijalne integracije u veoma heterogenom Dunavskom regionu, DTP će delovati kao pogonski motor politike i pionirski će se uhvatiti u koštac sa zajedničkim izazovima i potrebama u specifičnim sferama politike, u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja dovede do dobrih rezultata putem razvoja i praktične realizacije okvira, alata i usluga politike i konkretnih pilot ulaganja čime će se težiti ka postizanju velike komplementarnosti sa širim EUSDR.

(Српски)

Rb.

Programski prioritet

Specifični ciljevi

1.

Inovativno i društveno odgovorno poslovanje unutar Dunavskog regiona

1.1. Unapređenje okvirnih uslova za inovacije
1.2. Unapređenje kompetentnosti za poslovanje i socijalne inovacije

2.

Ekološki i kulturno odgovorno delovanje unutar Dunavskog regiona

2.1. Jačanje transnacionalnog upravljanja vodama i prevencija rizika od poplava
2.2. Podsticanje održivog korišćenja prirodnog i kulturnog nasleđa i resursa
2.3. Podsticanje obnove i održavanja bioloških koridora
2.4. Poboljšanje spremnosti za upravljanje ekološkim rizicima

3.

Bolja povezanost i energetska odgovornost unutar Dunavskog regiona

3.1. Podrška ekološkim i sigurnim transportnim sistemima i uravnotežen pristup urbanim i ruralnim područjima
3.2. Unapređenje energetske sigurnosti i energetske efikasnosti

4.

Dobro upravljanje Dunavskim regionom

4.1. Unapređenje institucionalnih kapaciteta za suočavanje sa velikim društvenim izazovima
4.2. Podrška upravljanju i sprovođenju Strategije EU za Dunavski region

 

EU države:
 • Austrija
 • Bugarska
 • Hrvatska
 • Češka
 • Nemačka (Baden-Virtemberg i Bavarska)
 • Mađarska
 • Rumunija
 • Slovačka
 • Slovenija
Države koje nisu članice EU:
 • Bosna i Hercegovina
 • Moldavija
 • Srbija
 • Crna Gora
 • Deo Ukrajine

 • Javni organi na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou / tela kojim se upravlja na osnovu javnog prava;
 • Međunarodne organizacije;
 • Privatna lica (uključujući privatna preduzeća iz EU zemalja u programskoj oblasti) koji imaju pravni subjektivitet).

Upravljačko telo 
Prostorije: Roosevelt Office Building, Széchenyi István tér 7-8, 1051 Budimpešta, Mađarska
Poštanska adresa: József nádor tér 2-4 – 1051 Budimpešta, Mađarska

Zajednički Sekretarijat
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.interreg-danube.eu/contacts/programme-management-contacts

Ministarstvo za evropske integracije, Vlada Republike Srbije
Nemanjina 34
11000 Beograd, Srbija
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.interreg-danube.eu/contacts/national-coordination-and-contact-points#serbia 

EU pozivi

Dunavski transnacionalni program

21. novembar 2022. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

30. septembar 2017. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

03. novembar 2015. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

08. jul 2015. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

26. jun 2015. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

04. decembar 2012. - rok za podnošenje predloga projekta

Link