Завршен пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима”

Пројекат под називом „Еколошко управљање водама у равничарским пределима” који је настао као резултат партнерства између Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, ЈВП „Воде Војводине“ и водопривредног предузећа „АТИ-ВИЗИГ“ (Алсó-Тисза-видéки Визüгyи Игазгатóсáг) из Сегедина, завршен је 31. јула 2014. године. Пројекат, у вредности од 598 624 евра, суфинансирао се средствима Европске уније у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и трајао је од 1. фебруара 2013. године. Како би се представио завршетак пројекта, 9. јула, у Сегедину, одржана је конференција на којој су сви партнери на пројекту представили добијене резултате. Пројектом је очишћено од муља и сувишне вегетације 6123 метара водотока Јегричка, од Змајева до Сирига, док је у Мађарској измуљено 2893 метара канала Курца. Овим радовима побољшао се проток и квалитет воде у оба водотока чиме су се створили предуслови за одбрану од поплава и допринело одржавању флоре и фауне. Мештани Темерина, Сирига, Змајева, затим ловачка удружења, риболовци, шетачи, купачи, али и туристичке агенције сада имају здравије окружење и чистију и квалитетнију воду у Парку природе „Јегричка”.