КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”

Фонд „Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду расписује конкурс за другу генерацију полазника Специјалистичког програма под називом „Управлјање регионалним резвојем кроз ЕУ фондове“ (у далјем тексту Програм).

Обзиром да се сваке године значајна ЕУ средстава одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, цилј Специјалистичког програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака. Специјалистички програм пружа деталјне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др), припреми успешних пројеката, управлјању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

Као специфични цилјеви издвајају се следећи:
Стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
Обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
Увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
Разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
Стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
Успоставлјање институционалне мреже између полазника.
Предности Програма:

Стицање квалификација за управлјање средствима Европске уније
Упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније
Надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020.
Флексибилност у похађању наставе
Квалификовани предавачи са искуством
Стручна пракса у региону ЕУ
Сертификат на крају Специјалистичког програма
Ширење мреже потенцијалних партнера
Искуства у припреми и имплементацији пројеката
Представлјање успешних пројеката
Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз шест модула (Право и политике европске уније, Регионалне развојне политике и Европска унија, Управлјање пројектним циклусом и припрема пројеката, Основне смернице и принципи програма Европске уније, Програми Европске уније и Евалуација и имплементација пројеката) са укупно 20 наставних дисциплина и оквирним фондом часова од 195 часова активне наставе и 70 часова менторског рада по полазнику.

Временски оквир одржавања Програма је 13 радних неделја (за свих 6 модула). Настава ће се изводити петком после подне и суботом. Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова. Место одржавања: Ректорат Универзитета у Новом Саду.

Предавачи на Програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управлјању ЕУ фондовима и програмима, као што су ИПА програми и програми Европске уније.

Програм је намењен запосленима у:
покрајинској администрацији,
јединицама локалне самоуправе,
развојним агенцијама,
канцеларијама за локално-економски развој,
општинским туристичким организацијама,
јавним и јавно-комуналним предузећима,
институцијама културе,
организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.)
високошколске институције, институтима и истраживачким установама,
другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.
Критеријуми за полазнике:
Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,   специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
Лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности;
Мотивисаност кандидата да присуствују свим модулима Специјалистичког програма (мотивационо писмо у оквиру пријавног формулара),
Познавање рада на рачунару (МСOffice пакет);
Могућност присуства на свим модулима.
Критеријуми за одабир:
Равномерна уклјученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у цилју размене и преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
Уклјучивање кандидата из свих општина у цилју подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
Равномерна заступлјеност свих образовних профила високошколских институција.
НАПОМЕНА: Комплетан Специјалистички програм финансиран је средствима Аутономне Покрајине Војводине.

Почетак Специјалистичког програма предвиђен је за месец април 2016. године. Завршетак наставе предвиђен је за месец јули 2016. године.

Пријавни формулар можете преузети на линку: ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР и
Конкурс за пријаву на Специјалистички програм „Управљање регионалним резвојем кроз ЕУ фондове“

Рок за доставлјање потписане и оверене пријаве је 31. марта 2016. године до 12.00 часова
поштом на адресу:

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Бул. Михајла Пупина 16, п.п.2, 21108 Нови Сад,

или лично (и начинима који се сматрају личном доставом: ПОСТ ЕXПРЕС, ДХЛ и сл.) на адресу:

Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Хајдук Велјкова 11, 6. спрат, 21000 Нови Сад

или путем електронске поште на адресу:
office@vojvodinahouse.eu

За додатне информације можете контактирати Јовану Коврлијуна на број 021/310-15-62.