URBAKT IV - PROGRAM SARADNjE GRADOVA 2021-2027

Budžet:
Ukupan budžet programa je 84,769,799.00 EUR u vidu granta za period 2021-2027 a za IPA partnere grant je 5 miliona EUR.
Trajanje programa:
1. januar 2021 – 31. decembar 2027. godine.
Internet stranica programa:

https://urbact.eu/

Program URBACT već 20 godina podržava gradove i opštine širom Evrope da putem razmene znanja i iskustva reše probleme u lokalnim zajednicama i doprinesu boljem kvalitetu života svojih građana. Do sada je više od 1000 evropskih gradova iskoristilo podršku ovog programa i uspostavilo saradnju u okviru preko 150 mreža. Od ove godine Evropska unija je na inicijativu Ministarstva za evropske integracije obezbedila sredstva za učešće Srbije u ovom programu. Time je našim gradovima i opštinama omogućeno da kroz projekte koje finansira URBACT program unaprede svoje politike urbanog razvoja i poboljšaju učešće građana u procesima planiranja i sprovođenja tih politika.

URBACT olakšava razmenu znanja i dobre prakse između gradova i drugih nivoa vlasti. Svrha je promovisanje integrisanog održivog razvoja u gradovima, unapređenje gradske politike i poboljšanje efikasnosti kohezione politike u gradovima.

Programsko područje URBACT IV pokriva zemlje članice EU (27), Norvešku, Švajcarsku, IPA zemlje: Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, i ostale zemlje – o sopstvenom trošku.

Novi regulatorni okvir za period 2021 - 2027. utvrđen je propisima za Kohezionu politiku. Ovi propisi nude niz podrške evropskim gradovima u cilju rešavanja dispariteta širom EU. Naglasak na održivom urbanom razvoju i strategijama teritorijalnog i lokalnog razvoja u okviru ovog novog okvira demonstriran je skupom instrumenata kohezione politike koji su stavljeni na raspolaganje za podršku gradovima u dizajniranju i implementaciji njihovih urbanih politika.

Novi okvir:

 • uključuje pet ključnih ciljeva politike od kojih su svi relevantni za gradove EU. Posebna pažnja biće posvećena PO5 „Evropi bližoj građanima podsticanjem održivog i integrisanog razvoja svih vrsta teritorija i lokalnih inicijativa“.
 • navodi da Država članica treba da koristi integrisane teritorijalne investicije, lokalni razvoj predvođen zajednicom ili drugi teritorijalni alat koji je osmislila država članica gde podržava integrisani teritorijalni razvoj kroz teritorijalne ili lokalne razvojne strategije.
 • navodi nekoliko elemenata koji bi trebalo da budu uključeni u teritorijalne strategije koje se finansiraju iz Kohezione politike; definisano geografsko područje, analiza njegovih razvojnih potreba i potencijala, opis integrisanog pristupa i uključivanje partnera u njegovu pripremu i implementaciju.
 • navodi nekoliko elemenata koji bi trebalo da budu uključeni u strategiju lokalnog razvoja koju vodi zajednica.
 • navodi da će najmanje 8% sredstava ERDF-a (European Regional Development Fund) po državi članici biti dodeljeno za integrisani teritorijalni razvoj fokusiran na urbana područja (održivi urbani razvoj). Posebna pažnja će se posvetiti rešavanju ekoloških i klimatskih izazova, posebno tranziciji ka klimatski neutralnoj ekonomiji do 2050. godine, iskorišćavanju potencijala digitalnih tehnologija u inovativne svrhe i podršci razvoju funkcionalnih urbanih područja.
 • uključuje stvaranje Evropske urbane inicijative. Inicijativa će obuhvatiti sve urbane oblasti, uključujući funkcionalna urbana područja, i ima dva glavna pravca aktivnosti:
 • podrška inovativnim akcijama
 • i podrška izgradnji kapaciteta i znanja, procene uticaja na teritoriju, razvoj politike i komunikacija.

Evropska urbana inicijativa (EUI) će obezbediti odgovarajuću koordinaciju i komplementarnost sa URBACT -om.

2.1. Prioritet: PA1 – Promovisanje integrisanog održivog urbanog razvoja kroz saradnju

2.1.1. Specifični cilj: Unaprediti institucionalne kapacitete javnih vlasti, posebno onih koji imaju mandat da upravljaju određenom teritorijom, i zainteresovanih strana (sve oblasti)

Intereg Specifični cilj 1 (ISO 1): Bolje upravljanje saradnjom kroz jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i zainteresovanih strana za sprovođenje urbanističkih teritorijalnih strategija. Kako će URBACT IV izgraditi institucionalne kapacitete gradova koji su potrebni za sprovođenje teritorijalnih strategija, on direktno doprinosi PO5 „Evropi bližoj građanima podsticanjem održivog i integrisanog razvoja svih vrsta teritorija i lokalnih inicijativa“.

Da bi se postigao ovaj cilj, URBACT IV ima tri cilja:

1) Koristiti transnacionalne mreže radi poboljšanja kapaciteta evropskih gradova za:

- dizajn i implementaciju Integrisanih akcionih planova povezanih sa zajedničkim izazovima održivog urbanog razvoja,

- prenošenje uspostavljene dobre urbane prakse,

- izradnju investicionih planova za repliciranje elemenata urbanih inovativnih akcija.

2) Poboljšati kapacitete urbanih aktera da dizajniraju i implementiraju politike, prakse i inovacije održivog urbanog razvoja na integrisan, participativan i na mestu zasnovan način.

3) Osigurati da znanje i praksa URBACT -a budu dostupni urbanim praktičarima i kreatorima politike kako bi se uključili u lokalne, regionalne, nacionalne i evropske urbane politike, posebno kroz Evropsku urbanu inicijativu; i doprinos Urbanističkoj agendi za EU.

Programski odbor, Radna grupa i Nacionalne tačke

URBACT IV je zajednički dizajnirao Programski komitet. Sve države članice i partneri URBACT III su prisutne u Programskom komitetu (PK). Članovi PK-a su uglavnom nacionalne ili regionalne vlasti, ali takođe se sastoje od evropskih organizacija koje predstavljaju gradove kao što su Eurocity i CEMR, i evropske institucije kao što su Evropska komisija i Komitet regiona. Sastanke PK je pripremila Radna grupa (RG). Članovi Radne grupe bili su Evropska komisija, Upravljačko telo i Zajednički sekretarijat URBACT i države članice koje su predsedavale Savetom tokom programskog perioda. Nacionalni URBACT poeni su korišćeni za promovisanje URBACT IV istraživanja među nacionalnim akterima i prikupljeni su njihovi komentari i sugestije u vezi sa definisanjem ciljeva i akcija za URBACT IV.

 

Specifični zadaci za pripremu Programa saradnje u partnerstvu

 

 1. Analiza i identifikacija potreba
 2. Definisanje ciljeva, prioriteta, akcija i indikatora
 • Alokacija sredstava
 1. Konsultacije na evropskom nivou

Nakon usvajanja programskog budžeta, PK odlučuje o strukturi programskog budžeta i naznačuje iznose finansiranja koji će biti namenjeni svakoj vrsti aktivnosti.

Odbor za praćenje

Komitet za praćenje će biti uspostavljen kako bi se osigurali jasni i transparentni aranžmani za upravljanje programom. Sačinjavaće ga predstavnici Komisije, država članica, partnerskih država, IPA zemalja, Komiteta regiona i Saveta evropskih opština i regiona.

 

Urbana dimenzija regionalne politike i koordinacija sa Evropskom urbanom inicijativom (EUI)

 

U programskom periodu 2021-2027 Koheziona politika će potrošiti značajan procenat svog finansiranja u urbanim oblastima sa namenskim procentom (najmanje 8% sredstava ERDF) za integrisani održivi urbani razvoj sa ulogom u donošenju odluka za urbane vlasti. Evropska urbana inicijativa (EUI) će nastaviti da posebno finansira inovativne akcije. Pored toga, postojaće širok spektar mogućnosti za finansiranje strategija održivog urbanog razvoja. Postoje fondovi i programi pod zajedničkim upravljanjem (ERDF, ESF, EAFRD, EMFF, Interreg, JTF) ili direktnim upravljanjem kao što su Horizon ili LIFE koji će pružiti finansijsku podršku različitim vrstama aktivnosti.

 

Sinergije sa drugim programima

 

Pored koordinacije sa Evropskom urbanom inicijativom (EUI), URBACT IV će koordinirati sa drugim programima međuregionalne saradnje Intereg Evropa, Interact i ESPON kako bi podelio svoje znanje i iskustvo u stvaranju sinergije za sledeće akcije:

 • Događaji bilateralne saradnje (Evropska nedelja regiona i gradova, tematski događaji, itd.);
 • Zajedničke aktivnosti kapitalizacije i širenja;
 • Zajedničke izložbe, radionice, akcije informisanja/podizanja svesti o teritorijalnom razvoju.

Programska oblast URBACT IV obuhvata:

 • Države članice EU 27
 • Norveška
 • Švajcarska
 • IPA zemlje: Albanija, Crna Gora, Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina
 • Ostale zemlje – o sopstvenom trošku

Vodeće partnerske organizacije mogu biti tela koja se vode po javnom pravu, privatne neprofitne institucije ili međunarodne organizacije.

Privatna profitna preduzeća ne mogu biti vodeći partneri.

Ova široka pokrivenost zahteva koordinisan pristup principu partnerstva koji bi trebalo da funkcioniše na nekoliko nivoa:

Nivo programa – nadležni nacionalni organi / akteri kohezione politike kao što su Evropska urbana inicijativa (EUI), Evropska komisija, Evropski komitet regiona, drugi Intereg programi/druga relevantna tela na nivou EU, uključujući mreže, udruženja/tela EU odgovorna za primena horizontalnih principa.

Nacionalni nivo – relevantne nacionalne vlasti sa nadležnostima u oblasti održivog urbanog razvoja / nacionalni predstavnici univerziteta, istraživačkih centara / nacionalno priznatih organizacija socijalnih partnera / udruženja gradova i lokalnih vlasti / nacionalno priznata poslovna udruženja / nacionalna tela odgovorna za primenu horizontalnih principa.

Podnacionalni nivo – regionalne vlasti / organi upravljanja programima kohezione politike / lokalne vlasti / gradovi / gradske mreže i udruženja / tela koja rade u oblasti održivog urbanog razvoja

Ministarstvo za evropske integracije

Nemanjina 34, 11000 Beograd
Tel. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103

Elektronska adresa: office@mei.gov.rs

Ivana Davidović ivana.davidovic@mei.gov.rs

Sve dalje informacije mogu se dobiti putem mejla na adresama: jelena.djorgovic@mei.gov.rs , ivana.davidovic@mei.gov.rs .

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici:

https://urbact.eu/