PROGRAM DIGITALNA EVROPA

Budžet:
7,5 milijardi evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.
Dodatne informacije:

Program Evropske unije u oblasti digitalnih tehnologija

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je novi program finansiranja EU koji je fokusiran na dovođenje digitalne tehnologije do preduzeća, građana i javne uprave.

2,2 milijarde evra za super-kompjutere kako bi se:

-    izgradili i ojačali superkompjuterski kapaciteti i kapaciteti za obradu podataka u EU kupovinom super-kompjutera svetske klase do 2022/2023 (koji mogu da izvrše najmanje milijardu milijardi ili 1018 proračuna u sekundi) i post exacale objekata do 2026/2027;

-    povećala dostupnost i proširila upotrebu super-kompjutera u oblastima od javnog značaja, kao što su: zdravlje, životna sredina i bezbednost, kao i u industriji – uključujući mala i srednja preduzeća.

2,1 milijardi evra za veštačku inteligenciju kako bi se:

-    investiralo u oblast korišćenja veštačke inteligencije od strane preduzeća i javne uprave;

-    postavio „pravi evropski prostor za podatke“ i kako bi se omogućio bezbedan pristup i skladištenje velikih baza podataka i pouzdane i energetski efikasne infrastrukture „klauda“(e. cloud);

-    ojačali i podržali postojeći objekti za testiranje i eksperimentisanje veštačke inteligencije u oblastima kao što su zdravlje i mobilnost u državama članicama i kako bi se podstakla njihova saradnja.

1,7 milijardi evra za sajber bezbednost kako bi se:

-    ojačala koordinacija sajber bezbednosti između alata država članica i infrastrukture podataka;

-    podržala široka primena kapaciteta za sajber bezbednost širom privrede.

 

 

580 miliona evra za napredne digitalne veštine kako bi se:

-    podržao dizajn i isporuka specijalizovanih programa i staža za buduće stručnjake u ključnim oblastima, kao što su: podaci i veštačka inteligencija, sajber bezbednost, kvantni računari i super-kompjuteri;

-    podržalo usavršavanje postojeće radne snage kroz kratke obuke koje odražavaju najnovija dešavanja u navedenim ključnim oblastima.

1,1 milijarda evra za obezbeđivanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i društvu kako bi se:

-    podržalo intenzivno raspoređivanje u oblastima od javnog interesa, kao što su: zdravstvo (dopunjeno programom EUzaZdravlje), Zeleni dogovor, pametne zajednice i kulturni sektor;

-    izgradila i ojačala mreža evropskih centara za digitalne inovacije, sa ciljem stvaranja čvorišta u svakom regionu kako bi se pomoglo kompanijama da imaju koristi od digitalnih mogućnosti;

-    podržalo prihvatanje naprednih digitalnih i srodnih tehnologija od strane industrije, posebno malih i srednjih preduzeća;

-    podržala evropska javna administracija i industrija u implementiranju i pristupu  najsavremenijim digitalnim tehnologijama (kao što je „blokčejn“ (engl. blackchain)) u izgadnji poverenje u digitalnu transformaciju.

Program Digitalna Evropa finansira projekte u pet ključnih područja:

•    „superkompjuting“ (engl. supercomputing)
•    veštačka inteligencija
•    sajber sigurnost
•    napredne digitalne veštine
•    obezbeđivanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i društvu

Program je osmišljen kako bi se smanjio raskorak između istraživanja u oblasti digitalnih tehnologija i njihovog plasiranja na tržište. Od njega će imati koristi evropski građani i preduzeća, posebno mala i srednja preduzeća. Investicije – u okviru programa Digitalna Evropa – podržavaju dvostruke ciljeve Evropske unije, zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju, dok istovremeno jačaju otpornost Unije i digitalni suverenitet.

Sa planiranim ukupnim budžetom od 7,5 milijardi evra, ovaj Program ima za cilj da ubrza ekonomski oporavak i da oblikuje digitalnu transformaciju evropskog društva i privrede, donoseći korist svima, a posebno malim i srednjim preduzećima. Program Digitalna Evropa neće se baviti ovim izazovima izolovano, već će dopuniti sredstva dostupna kroz druge programe EU, kao što su: Program horizont Evropa za istraživanje i inovacije; Instrument za povezivanje Evrope za digitalnu infrastrukturu; Instrument za oporavak i otpornost, kao i Strukturni fondovi. To je deo sledećeg dugoročnog budžeta EU, višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027.

Program će biti otvoren za učešće sledećih trećih zemalja putem udruživanja ili delimičnog udruživanja:

(a) članica Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu – koje su članice Evropskog ekonomskog prostora – u skladu sa uslovima utvrđenim Sporazumom o Evropskom ekonomskom prostoru;

(b) zemalja pristupnica, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata – u skladu sa opštim principima i opštim uslovima i odredbama za učešće tih zemalja u programima Unije utvrđenim u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Saveta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima i u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima između Unije i tih zemalja;
(c) zemalja Evropske susedske politike – u skladu sa opštim principima i opštim uslovima i odredbama za učešće tih zemalja u programima Unije utvrđenim u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Saveta za pridruživanje ili u sličnim sporazumima i u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim u sporazumima između Unije i tih zemalja;

(d) druge treće zemlje – u skladu sa uslovima utvrđenim u posebnom sporazumu koji pokriva učešće treće zemlje u bilo kom programu Unije, pod uslovom da sporazum: (1) osigurava pravičnu ravnotežu u pogledu doprinosa i beneficija treće zemlje koja učestvuje u programima Unije; (2) propisuje uslove učešća u programima, uključujući obračun finansijskih doprinosa za pojedinačne programe i njihove administrativne troškove; (3) ne daje trećoj zemlji nikakva ovlašćenja za donošenje odluka u vezi sa programom Unije; (4) garantuje prava Unije da obezbedi dobro finansijsko upravljanje i da zaštiti svoje finansijske interese.

 • Pravo učešća u Programu imaju sledeća pravna lica:

  (a) pravna lica osnovana u: državama članicama ili prekomorskim državama ili na teritorijama koja su povezana sa državom članicom, trećim zemljama povezanih sa Programom u skladu sa članovima 10 i 12;

  (b) bilo koje drugo pravno lice osnovano u skladu sa regulativom Unije i svaka međunarodna organizacija od evropskog interesa.

  Pravna lica osnovana u trećoj zemlji koja nije povezana sa Programom imaju pravo da učestvuju u određenim akcijama u kojima je njihovo učešće neophodno za postizanje ciljeva Programa. Takvi subjekti snose troškove svog učešća osim ako nije drugačije određeno u programima rada.

  Fizička lica neće imati pravo da učestvuju u Programu, osim za grantove dodeljene u okviru Specifičnog cilja 4. 4.

  Programom rada iz člana 24. može se predvideti da je učešće ograničeno na korisnike sa sedištem samo u državama članicama ili na korisnike sa sedištem u državama članicama i određenim pridruženim zemljama ili drugim trećim zemljama gde postoje bezbednosni razlozi za takvo ograničenje. Svako ograničenje učešća pravnih lica osnovanih u pridruženim zemljama biće u skladu sa odredbama i uslovima relevantnog sporazuma.

Evropska komisija – Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_hr

No Content

EU pozivi

DIGITALNA EVROPA

28. septembar 2023. - datum objavljivanja konkursa

23. januar 2024. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

11. maj 2023. - datum objavljivanja konkursa

22. novembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

11. maj 2023. - datum objavljivanja konkursa

22. novembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

26. septembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

26. septembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

29. avgust 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

22. februar 2022. - rok za podnošenje predloga projekta

Link