URBACT IV - PROGRAM MEĐUREGIONALNE SARADNjE GRADOVA 2021-2027

Budžet:
Ukupan budžet programa je 84,769,799.00 EUR u vidu granta za period 2021-2027 a za IPA partnere grant
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.
Dodatne informacije:

Program URBACT već 20 godina podržava gradove i opštine širom Evrope da putem razmene znanja i iskustva reše probleme u lokalnim zajednicama i doprinesu boljem kvalitetu života svojih građana. Do sada je više od 1000 evropskih gradova iskoristilo podršku ovog programa i uspostavilo saradnju u okviru preko 150 mreža. Od ove godine Evropska unija je na inicijativu Ministarstva za evropske integracije obezbedila sredstva za učešće Srbije u ovom programu. Time je našim gradovima i opštinama omogućeno da kroz projekte koje finansira URBACT program unaprede svoje politike urbanog razvoja i poboljšaju učešće građana u procesima planiranja i sprovođenja tih politika.

URBACT olakšava razmenu znanja i dobre prakse između gradova i drugih nivoa vlasti. Svrha je promovisanje integrisanog održivog razvoja u gradovima, unapređenje gradske politike i poboljšanje efikasnosti kohezione politike u gradovima.

Programsko područje URBACT IV pokriva zemlje članice EU (27), Norvešku, Švajcarsku, IPA zemlje: Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, i ostale zemlje – o sopstvenom trošku.
Novi regulatorni okvir za period 2021 – 2027. utvrđen je propisima za Kohezionu politiku. Ovi propisi nude niz podrške evropskim gradovima u cilju rešavanja dispariteta širom EU. Naglasak na održivom urbanom razvoju i strategijama teritorijalnog i lokalnog razvoja u okviru ovog novog okvira demonstriran je skupom instrumenata kohezione politike koji su stavljeni na raspolaganje za podršku gradovima u dizajniranju i implementaciji njihovih urbanih politika.

Novi okvir:
• uključuje pet ključnih ciljeva politike od kojih su svi relevantni za gradove EU. Posebna pažnja biće posvećena PO5 „Evropi bližoj građanima podsticanjem održivog i integrisanog razvoja svih vrsta teritorija i lokalnih inicijativa“.
• navodi da Država članica treba da koristi integrisane teritorijalne investicije, lokalni razvoj predvođen zajednicom ili drugi teritorijalni alat koji je osmislila država članica gde podržava integrisani teritorijalni razvoj kroz teritorijalne ili lokalne razvojne strategije.
• navodi nekoliko elemenata koji bi trebalo da budu uključeni u teritorijalne strategije koje se finansiraju iz Kohezione politike; definisano geografsko područje, analiza njegovih razvojnih potreba i potencijala, opis integrisanog pristupa i uključivanje partnera u njegovu pripremu i implementaciju.
• navodi nekoliko elemenata koji bi trebalo da budu uključeni u strategiju lokalnog razvoja koju vodi zajednica.
• navodi da će najmanje 8% sredstava ERDF-a (European Regional Development Fund) po državi članici biti dodeljeno za integrisani teritorijalni razvoj fokusiran na urbana područja (održivi urbani razvoj). Posebna pažnja će se posvetiti rešavanju ekoloških i klimatskih izazova, posebno tranziciji ka klimatski neutralnoj ekonomiji do 2050. godine, iskorišćavanju potencijala digitalnih tehnologija u inovativne svrhe i podršci razvoju funkcionalnih urbanih područja.
• uključuje stvaranje Evropske urbane inicijative. Inicijativa će obuhvatiti sve urbane oblasti, uključujući funkcionalna urbana područja, i ima dva glavna pravca aktivnosti:
1) podrška inovativnim akcijama
2) i podrška izgradnji kapaciteta i znanja, procene uticaja na teritoriju, razvoj politike i komunikacija.

Evropska urbana inicijativa (EUI) će obezbediti odgovarajuću koordinaciju i komplementarnost sa URBACT -om.

Specifični cilj: Unaprediti institucionalne kapacitete javnih vlasti, posebno onih koji imaju mandat da upravljaju određenom teritorijom, i zainteresovanih strana (sve oblasti)
Intereg Specifični cilj 1 (ISO 1): Bolje upravljanje saradnjom kroz jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i zainteresovanih strana za sprovođenje urbanističkih teritorijalnih strategija. Kako će URBACT IV izgraditi institucionalne kapacitete gradova koji su potrebni za sprovođenje teritorijalnih strategija, on direktno doprinosi PO5 „Evropi bližoj građanima podsticanjem održivog i integrisanog razvoja svih vrsta teritorija i lokalnih inicijativa“.

Da bi se postigao ovaj cilj, URBACT IV ima tri cilja:
1) Koristiti transnacionalne mreže radi poboljšanja kapaciteta evropskih gradova za:
- dizajn i implementaciju Integrisanih akcionih planova povezanih sa zajedničkim izazovima održivog urbanog razvoja,
- prenošenje uspostavljene dobre urbane prakse,
- izradnju investicionih planova za repliciranje elemenata urbanih inovativnih akcija.
2) Poboljšati kapacitete urbanih aktera da dizajniraju i implementiraju politike, prakse i inovacije održivog urbanog razvoja na integrisan, participativan i na mestu zasnovan način.
3) Osigurati da znanje i praksa URBACT -a budu dostupni urbanim praktičarima i kreatorima politike kako bi se uključili u lokalne, regionalne, nacionalne i evropske urbane politike, posebno kroz Evropsku urbanu inicijativu; i doprinos Urbanističkoj agendi za EU.

Prioritet: PA1 – Promovisanje integrisanog održivog urbanog razvoja kroz saradnju

Programski odbor, Radna grupa i Nacionalne tačke

URBACT IV je zajednički dizajnirao Programski komitet. Sve države članice i partneri URBACT III su prisutne u Programskom komitetu (PK). Članovi PK-a su uglavnom nacionalne ili regionalne vlasti, ali takođe se sastoje od evropskih organizacija koje predstavljaju gradove kao što su Eurocity i CEMR, i evropske institucije kao što su Evropska komisija i Komitet regiona. Sastanke PK je pripremila Radna grupa (RG). Članovi Radne grupe bili su Evropska komisija, Upravljačko telo i Zajednički sekretarijat URBACT i države članice koje su predsedavale Savetom tokom programskog perioda. Nacionalni URBACT poeni su korišćeni za promovisanje URBACT IV istraživanja među nacionalnim akterima i prikupljeni su njihovi komentari i sugestije u vezi sa definisanjem ciljeva i akcija za URBACT IV.

Specifični zadaci za pripremu Programa saradnje u partnerstvu 

I.    Analiza i identifikacija potreba
II.    Definisanje ciljeva, prioriteta, akcija i indikatora
III.    Alokacija sredstava
IV.    Konsultacije na evropskom nivou

Nakon usvajanja programskog budžeta, PK odlučuje o strukturi programskog budžeta i naznačuje iznose finansiranja koji će biti namenjeni svakoj vrsti aktivnosti.

Programska oblast URBACT IV obuhvata:

•    Države članice EU 27
•    Norveška
•    Švajcarska
•    IPA zemlje: Albanija, Crna Gora, Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina
•    Ostale zemlje – o sopstvenom trošku

 • Vodeće partnerske organizacije mogu biti tela koja se vode po javnom pravu, privatne neprofitne institucije ili međunarodne organizacije.

  Privatna profitna preduzeća ne mogu biti vodeći partneri.

  Ova široka pokrivenost zahteva koordinisan pristup principu partnerstva koji bi trebalo da funkcioniše na nekoliko nivoa:

  Nivo programa – nadležni nacionalni organi / akteri kohezione politike kao što su Evropska urbana inicijativa (EUI), Evropska komisija, Evropski komitet regiona, drugi Intereg programi/druga relevantna tela na nivou EU, uključujući mreže, udruženja/tela EU odgovorna za primena horizontalnih principa.

  Nacionalni nivo – relevantne nacionalne vlasti sa nadležnostima u oblasti održivog urbanog razvoja / nacionalni predstavnici univerziteta, istraživačkih centara / nacionalno priznatih organizacija socijalnih partnera / udruženja gradova i lokalnih vlasti / nacionalno priznata poslovna udruženja / nacionalna tela odgovorna za primenu horizontalnih principa.

  Podnacionalni nivo – regionalne vlasti / organi upravljanja programima kohezione politike / lokalne vlasti / gradovi / gradske mreže i udruženja / tela koja rade u oblasti održivog urbanog razvoja

Upravljačka struktura Programa osigurava da aktivnosti budu transparentne, efikasne i zadovoljavaju potrebe evropskih gradova.

Evropska komisija (Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku) nadgleda Program i garantuje da će aktivnosti i dalje igrati ključnu ulogu u kohezionoj politici EU. Odbor za praćenje, koji predstavljaju zemlje članice i partneri EU, Evropska komisija, IPA zemlje, Evropski komitet regiona i Savet evropskih opština i regiona, definiše strateški pravac programa i donosi odluke o aktivnostima koje je potrebno implementirati. Članovi Monitoring komiteta razmenjuju i potrebe gradova, tematske prioritete, programske veze sa Evropskom urbanom inicijativom i kohezionu politiku na nacionalnom i evropskom nivou. Upravljačko telo, čiji je domaćin Francuska Nacionalna agencija za teritorijalnu koheziju (Agence nationale de la cohésion des territoires), zaduženo je za upravljanje Programom. Zajednički sekretarijat Programa, sa sedištem u Parizu (FR), sprovodi odluke koje je doneo Odbor za praćenje. Sekretarijat osmišljava i sprovodi aktivnosti vezane za ciljeve Programa.

Ministarstvo za evropske integracije
Nemanjina 34, 11000 Beograd
Tel. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103
Elektronska adresa: office@mei.gov.rs
Ivana Davidović ivana.davidovic@mei.gov.rs 

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici:

https://urbact.eu/

EU pozivi

URBACT IV

31. mart 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link