„Građani, jednakost, prava i vrednosti” (CERV)

Budžet:
Ukupan budžet programa je 1,5 milijardi evra
Trajanje programa:
1. januar 2021 – 31. decembar 2027. godine.
Internet stranica programa:

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en

Program Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti” (Citizens, Equality, Rights and Values –CERV ) je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te tako ima za cilj jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti. Daje najveću podršku na nivou EU, pre svega, organizacijama civilnog društva, ali i jedinicama lokalne samouprave, obrazovnim, kulturnim i naučnim institucijama.

CERV program ima četiri stuba:

Jednakost, prava i rodna ravnopravnost - promovisanje prava, nediskriminacije, jednakosti (uključujući rodnu ravnopravnost) i unapređenje uvođenja rodnih pitanja i nediskriminacije;

Angažovanje i učešće građana – promovisanje angažovanja građana i učešća u demokratskom životu Unije, razmene između građana različitih država članica i podizanje svesti o zajedničkoj evropskoj istoriji;

Dafne - bori se protiv nasilja, uključujući rodno zasnovano nasilje i nasilje nad decom;

Vrednosti Unije – zaštita i promocija vrednosti Unije

Program se sastoji od 4 tematska poglavlja, Vrednosti unije (Union Values strand) – dostupno isključivo zemljama članica; Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand); Uključenost i učešće građana (Citizens engagement and participation strand); Dafne (Daphne strand)

27 zemalja članica EU i Republika Srbija kao zemlja kandidat (bez mogućnosti učešća u poglavlju Vrednosti unije).

Jedinice lokalne i regionalne samouprave; Organizacije civilnog društva (udruženja, savezi, fondacije, zadužbine, think-thank organizacije, krovne organizacije i sl.); Obrazovne, naučne i kulturne institucije, sindikati  – institutu, fakulteti, muzeji, kulturne institucije; Međunarodne organizacije; Organi javne vlasti

Evropska komisija programski i finansijski upravlja programom:

  1. Direktorat za pravdu i potrošače (DG JUST)
  2. Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Ova tela sprovode celokupan Program i sarađuju sa nacionalnim kontakt tačkama zemalja učesnica u Programu.