PROGRAM JEDINSTVENOG TRŽIŠTA EU

Budžet:
Ukupan budžet programa je 4,2 milijarde evra.
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.
Dodatne informacije:

Program jedinstvenog tržišta (SMP) je program EU finansiranja koji pomaže jedinstvenom tržištu da dostigne svoj puni potencijal i osigurava oporavak Evrope od pandemije kovida 19.
Sa 4,2 milijarde evra u razdoblju od 2021. do 2027. godine pruža se integrisani paket za podršku i jačanje upravljanja jedinstvenim tržištem.
Jedinstveno tržište u središtu je Unije gotovo tri decenije i omogućuje građanima da žive, rade i putuju gde god žele, a potrošačima pruža zaštitu i veći izbor visokokvalitetnih proizvoda i usluga po nižim cenama. Zahvaljujući pravnoj sigurnosti, pristupu tržištima i finansijskim uslugama, prilikama za ulaganja i pristupu finansiranju, jedinstveno tržište takođe je pokretačka tačka za preduzeća.

•    Bezbednost hrane
Obezbeđivanje bezbednog i održivog lanca ishrane

•    Zaštita potrošača
Obezbeđivanje visokog nivoa zaštite potrošača, bezbednosti proizvoda i snažnijeg glasa za potrošače

•    Podrška malim i srednjim preduzećima
Jačanje konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća (MSP)

•    Efikasnije jedinstveno tržište

Poboljšanje rada unutrašnjeg tržišta uz poboljšani nadzor nad tržištem, podršku u rješavanju problema građanima i privredi i poboljšanu politiku konkurencije

•    Visokokvalitetna evropska statistika
Proizvodnja i diseminacija visokokvalitetnih evropskih statistika

•    Efektivni evropski standardi
Razvijanje efikasnih evropskih standarda i međunarodnih finansijskih i nefinansijskih standarda izveštavanja i revizije

Ambicija SMP-a je da obezbedi širok spektar alata koji olakšavaju funkcionisanje jedinstvenog tržišta. SMP je strukturiran u šest programskih stubova koji podržavaju aktivnosti u sledećim područjima:

•    Unutrašnje tržište. Podrška razvoju, implementaciji i sprovođenju zakona EU koji pokrivaju unutrašnje tržište roba i usluga, uključujući slobodno kretanje kapitala i finansijskih usluga, i efikasan nadzor tržišta širom EU.

•    Mala i srednja preduzeća. Mere za jačanje otpornosti i podršku oporavku, digitalnu tranziciju, modernizaciju industrije, pristup tržištu na jedinstvenom tržištu i šire, preduzetništvo i sticanje preduzetničkih veština, rast, povećanje i stvaranje MSP, pristup finansijama, poboljšani poslovnog okruženja i smanjenja administrativnih opterećenja.

•    Efektivni standardi. Finansijska podrška organizacijama koje predstavljaju MSP, socijalne i društvene interese (trenutno ANEC, Environmental Coalition on Standards, European Trade Union Confederation i Small Business Standards). Konkretno, pruža finansijsku podršku za razvoj međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i revizije.

•    Potrošači. Podržava sprovođenje prava potrošača i pravila o bezbednosti proizvoda obezbeđujući visok nivo zaštite potrošača i koordinisan pristup pravilima tržišnog nadzora širom EU.

•    Hrana. SMP će pokrivati veterinarske i fitosanitarne programe, hitne mere i aktivnosti koje se odnose na službene kontrole.

•    Evropska statistika. U okviru ovog cilja, program će obezbediti finansiranje nacionalnim statističkim institutima i drugim nacionalnim vlastima za razvoj, proizvodnju i diseminaciju visokokvalitetne statistike.

•    Island, Norveška, Lihtenštajn učestvuju u određenim segmentima SMP.
•    Crna Gora
•    Bosna i Hercegovina
•    Srbija
•    Severna Makedonija
•    Turska
•    Ukrajina
•    Kosovo*

Pravo učešća: centralne vlada, privredne komore, organizacije potrošača, obrazovne institucije, velika preduzeća, mala i srednja preduzeća (MSP), sindikati poljoprivrednika, nevladine organizacije, neprofitne organizacije, udruženja proizvođača, istraživači/istraživački centri/institucije, državna preduzeća, centri za obuku itd.

SMP se uglavnom sprovodi direktnim upravljanjem, posebno, ali ne isključivo, korišćenjem grantova i nabavki. Generalni direktorati koji učestvuju su Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, Generalni direktorat za konkurenciju, Generalni direktorat za finansijsku stabilnost, Unija za finansijske usluge i tržišta kapitala, Generalni direktorat za poreze i carinsku uniju, Generalni direktorat za zdravstvo i bezbednost hrane, Generalni direktorat za pravosuđe i potrošače i Eurostat.
Program se koordinira u skladu sa memorandumom o razumevanju koji je potpisalo sedam generalnih direktorata koji učestvuju, uz podršku koordinacionog tima sa sedištem u Generalnom direktoratu za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća.

No Content

EU pozivi

Program jedinstvenog tržišta EU (SMP)

18. jul 2023. - datum objavljivanja konkursa

07. novembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link