Evropska komisija odobrila Program za Dunavski region 2021-27

Evropska komisija je 29. novembra 2022. godine zvanično usvojila novi program transnacionalne saradnje za Dunavski region za period 2021-2027. Program Dunavskog regiona uključuje 9 zemalja EU (Austrija, 2 nemačke regije: Baden-Virtemberg i Bajern, Češka, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Bugarska) i 5 zemalja koje nisu članice EU (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Srbija i Ukrajina). Po broju zemalja i regiona koji sarađuju, ovo je jedan od najvećih Interreg programa u ovom programskom periodu.

Budžet novog Programa za Dunavski region Interreg iznosi 266 miliona evra, i ima za cilj da podrži razvoj i implementaciju projekata saradnje koji doprinose razvoju inovativnog, održivog i socijalnog Dunavskog regiona, kao i da unaprede regionalno upravljanje za suočavanje sa zajedničkim izazovima.

Ukupan budžet programa iznosi nešto više od 268 miliona evra, i finansira se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) – 165,424,228.00 evra, IPA sredstava u iznosu od 30,000,000.00 evra kao i NDICI fonda (države susedi EU) u iznosu od 19,623,629.00 evra. Ostatak sredstava dolazi iz zemalja učesnica.

Novoodobreni program je deo Evropske teritorijalne saradnje (ETC) poznate i kao Interreg, koja je važan deo kohezione politike EU od 1990. godine. Namera je da zemlje EU zajednički kreiraju projekte koji će im pomoći u rešavanju zajedničkih teritorijalnih, društvenih i ekonomskih problema. Prema Programskom dokumentu programa za Dunavski region, „stvaranje bolje institucionalne platforme i okruženja transnacionalne saradnje za teritorijalnu, ekonomsku i socijalnu integraciju“ je takođe glavna misija Programa za Dunavski region.

Glavni fokus novog programa treba da bude na tematskim oblastima, kojima se može efikasno baviti transnacionalnim projektima (npr. depopulacija, migracije, ekonomske nejednakosti, energetska zavisnost, klimatske promene). „Ceo dunavski prostor pati od svog veoma fragmentiranog političkog i administrativnog karaktera, koji je dodatno komplikovan ekstremnom ekonomskom raznolikošću njegovih zemalja i regiona. Evropske mere za jaču koheziju zajedno sa politikom pristupanja i susedstva stvaraju novu, jedinstvenu istorijsku situaciju za bolju integraciju dunavskog prostora“, navodi se u Programskom dokumentu. Stoga svi aplikanti za podršku iz ovog Programa moraju uključiti u projektne partnere iz najmanje tri zemlje. Pod institucije koje mogu da se prijave za učešće u projektima spadaju nacionalne, regionalne ili lokalne institucije, univerziteti, istraživački instituti, privatne kompanije, ali i nevladine organizacije.

Istorija saradnje u Dunavskom regionu započela je 1997. godine kada je kreiran prvi transnacionalni program CADSES, čiji je naslednik Program saradnje za Jugoistočnu Evropu. Tokom prethodnog programskog perioda 2014-2020, Dunavski transnacionalni program, podržao je 143 projekta u vrednosti od 275 miliona evra. U poređenju sa prethodnim programskim periodima, Program za Dunavski region donosi nekoliko važnih promena. On spaja instrumente ERDF, IPA i NDICI iz programskog perioda 2014-2020 u jedan, omogućavajući veću fleksibilnost i pojednostavljenje. Što se tiče iznosa podrške, projekti mogu da dobiju maksimalnu stopu sufinansiranja od 80% za svoje aktivnosti. Još jedna novina je da kandidati iz zemalja koje nisu članice EU, a koje učestvuju u Programu, mogu da preuzmu ulogu Vodećih partnera, a ne samo da učestvuju u projektnim partnerstvima.
Odobrenu verziju programskog dokumenta možete preuzeti ovde.