Implementacija regulative i uključivanje regionalnih aktera važni za uspeh politike zaštite životne sredine

Karmenu Vela, komesar za zaštitu životne sredine, pomorstvo i ribarstvo, primio je delegaciju evropskih regiona, na čelu sa Magnusom Berntson, potpredsednikom Skupštine evropskih regiona (AER), 20. maja 2016.

Među temama o kojima je na sastanku bilo reči bili su: „Plavi rast, zelena energija i zeleni turizam”, cirkularna ekonomija i uloga regionalnog nivoa u njihovoj implementaciji, uključujući regione iz zemalja kandidata za članstvo u EU i njihovo učešće u sprovođenju politike i korišćenju sredstava namenjenih zaštiti životne sredine.

 

„Besmisleno je da se donose direktive, regulative i strategije, ukoliko se ne implementiraju“, rekao je komesar Vela, naglašavajući značaj saradnje Evropske komisije sa regionima radi efikasne implementacije politika zaštite životne sredine.

 

Komesar Vela pohvalio je rad AER u oblasti cirkularne ekonomije, i tačnije, aktuelnu Nagradu za regionalnu inovaciju, koja će biti prezentovana u Briselu u decembru 2016.

 

Magnus Berntson je najavio ključnu temu rasprave o Arktiku u okviru Generalne skupštine AER, koja će se održati u Norveškoj 22-24. juna 2016. Komesar Vela je predstavio komunikaciju Evropske komisije o integrisanoj EU politici o Arktiku i veliku potrebu da se pronađu globalna rešenja i preduzmu globalne aktivnosti u datoj oblasti. Komesar je dodao da je region Arktika ogroman potencijal u smislu ekonomskih mogućnosti, koji može biti održiv samo ukoliko preduzmemo naše odgovornosti u vezi sa zaštitom životne sredine. Naglasak je stavljen na potencijal „plavog rasta” i „zelenog turizma”. Zajednički rad po ovom pitanju biće nastavljen u budućnosti kako bi se postigli zajednički ciljevi: bolja implementacija politike zaštite životne sredine u Evropi i globalno.

 

Mitar Vasiljević je predstavio osnovne elemente u vezi sa politikom zaštite životne sredine sa kojima se Vojvodina bavi, njeno učešće u procesu EU integracija i pregovaračkoj grupi 27.

 

„Plavi rast” je bio u središtu rasprave uz brojne konkretne primere koje su dali članovi delegacije AER, kao što su stopa nezaposlenosti mladih, ekonomski značaj ribarstva, zaštita biodiverziteta i njen ekonomski potencijal, a koje je iznela Sirijel Kirijasije.

 

Povrh potrebe da se zaštite okeani sa održivim ribarstvom i akvakulturom, Komesar je naglasio potencijal energije okeana (uključujući inovativne forme, kao što je energija talasa) i pitanje globalnog upravljanja u cilju suočavanja sa novim izazovima. Stvaranjem veze između pomorstva i životne sredine, svi učesnici sastanka su se složili o prekoj potrebi da se preduzmu aktivnosti u pogledu korišćenja plastike i njenim posledicama na okeane i obale. Komesar se zalaže za globalni odgovor, s obzirom na to da je zagađenje mora globalni problem: sav mogući otpad završava u okeanima i širi se globalno.

 

Kao zaključak, Komesar Vela i delegacija naglasili su ulogu regionalnog nivoa u implementaciji politika EU budući da se najveći deo posla vrši na terenu.