Konkurs za prijavu na 5. ciklus Specijalističkog programa „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine poziva:

Jedinice lokalne samouprave, pokrajinsku administraciju, razvojne agencije, javna i javno-komunalna preduzeća, obrazovne institucije, institucije kulture, organizacije civilnog društva, fakultete, institute i istraživačke ustanove, druge institucije koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova,

DA PREDLOŽE KANDIDATE ZA UČEŠĆE U SPECIJALISTIČKOM PROGRAMU POD NAZIVOM „UPRAVLjANјE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE“ KOJI ORGANIZUJE FOND „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE

O SPECIJALISTIČKOM PROGRAMU ,,UPRAVLjANјE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE”

Prednosti Programa:
• sticanje kvalifikacija za upravlјanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije, upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije,
• nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020,
• kvalifikovani predavači sa iskustvom,
• dve jednodnevne terenske posete na teritoriji AP Vojvodine,
• studijsko putovanje u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 3 do 6 dana),
• širenje mreže potencijalnih partnera,
• sticanje znanja o upravlјanju projektnim ciklusom,
• predstavlјanje uspešnih projekata,
• uverenje za polaznike koji uspešno savladaju Program.

Program je namenjen zaposlenima u:

• pokrajinskoj administraciji,
• jedinicama lokalne samouprave,
• razvojnim agencijama,
• kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
• opštinskim turističkim organizacijama,
• javnim i javno-komunalnim preduzećima,
• institucijama kulture,
• organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.),
• visokoškolskim institucijama, institutima i istraživačkim ustanovama,
• drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

KOMPLETAN PROGRAM FINANSIRAN JE SREDSTVIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM PREDVIĐA REALIZACIJU SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA KROZ ČETIRI MODULA

MODUL 1.
Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja
MODUL 2.
Upravlјanje lokalnim i regionalnim razvojem
MODUL 3.
Programi Evropske unije
MODUL 4.
Upravlјanje projektima

Ukupno 23 nastavne discipline
Fond od 200 časova aktivne nastave

VREME I MESTO ODRŽAVANјA SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA
• Vremenski okvir održavanja Specijalističkog programa je 14 radnih nedelјa.
• Nastava će se izvoditi petkom posle podne od 17.00 – 20.00 časova i subotom od 09.00 – 17.30 časova.
• Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja,interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva,
• Dve jednodnevne terenske posete u Vojvodini, jedno višednevno studijsko putovanje u inostranstvu, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova.
• Mesto održavanja: Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici, Novi Sad

PREDAVAČI NA PROGRAMU SU STRUČNјACI KOJI POSEDUJU VELIKO TEORIJSKO I PRAKTIČNO ISKUSTVO U UPRAVLjANјU EU FONDOVIMA I PROGRAMIMA

5. CIKLUS SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA ,,UPRAVLjANјE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE”

USLOVI ZA PRIJAVU NA PROGRAM:

• lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti, lica zadužena za pisanje projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći;
• lica koja rade u organizacijama/institucijama koje su registrovane ili deluju na teritoriji AP Vojvodine;
• saglasnost organizacija/institucija za učešće kandidata na Programu;
• mogućnost prisustva na svim modulima (najmanje 70% prisustva na svakom modulu);
• stečeno visoko obrazovanje na minimum studijama prvog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
• poznavanje rada na računaru (MS OFFICE paket);
• znanje engleskog jezika na B1 nivou – obaveza prilaganja uverenja (CAMBRIDGE PRELIMINARY (PET), BEC PRELIMINARY, BULATS (ocena najmanje 40), IELTS LEVEL 4 ili više, ENGLISH TOEFL (ocena najmanje 57), druga uverenja (škola stranih jezika, položen ispit na fakultetu i sl.) koja pokazuju da je uspešno savladan engleski jezik na nivou B1 ili više.

OBAVEZE POLAZNIKA PROGRAMA:
• prisustvo na najmanje 70% nastave na svakom pojedinačnom modulu,
• prisustvo na minimum jednoj terenskoj poseti,
• uslov za odlazak na studijsko putovanje je najmanje 70% prisustva na svakom modulu koji se do tada održao,
• aktivno učešće na interaktivnim radionicama,
• uspešno položen test nakon svakog modula.
• POLAZNIK KOJI NE ISPUNI GORE NAVEDENE OBAVEZE GUBI PRAVO NA STICANјE UVERENјA.

KRITERIJUMI ZA ODABIR:
• motivacija kandidata za učešće na obuci,
• saglasnost organizacije za učešće kandidata na obuci,
• pismo preporuke,
• ravnomerna uklјučenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilјu razmene i
• prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
• uklјučivanje kandidata iz svih opština u cilјu podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
• ravnomerna zastuplјenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija,
• ravnomerna rodna zastuplјenost kandidata.

POČETAK PROGRAMA PREDVIĐEN JE ZA 26. OKTOBAR 2018. GODINE.
ZAVRŠETAK PROGRAMA PREDVIĐEN JE ZA APRIL 2019. GODINE.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Tekst konkursa preuzmite ovde.

ROK ZA DOSTAVLjANјE SKENIRANE, POTPISANE I OVERENE PRIJAVE JE 05.10.2018. GODINE U 16.00 ČASOVA
Prijavni formular možete poslati putem elektronske pošte na adresu:
fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

DODATNE INFORMACIJE O SPECIJALISTIČKOM PROGRAMU „UPRAVLjANјE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE“

Dodatne informacije možete dobiti od koordinatora Programa ispred Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine:

Jelene Tošković, putem telefona 021/ 310 2093 ili putem elektronske pošte na adresu: toskovic@vojvodinahouse.eu

i

Dejane Dobrić, putem telefona 021/310 1562 ili putem elektronske pošte na adresu: dobric@vojvodinahouse.eu