Nastavak realizacije EMBER projekta

Dana 15. marta 2017. godine održan je prvi sastanak radnih grupa iz Srbije i Hrvatske u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine u okviru projekta EMBER koji se finansira sredstvima IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije. Cilj prvog u nizu zajedničkih susreta između srpskih i hrvatskih partnera jeste priprema Zajedničkog akcionog plana koji treba da doprinese koordinisanom reagovanju u slučaju rizika od poplava, a na osnovu zajedničkog iskustva tokom poplava koje su pogodile pogranično područje između Srbije i Hrvatske u maju 2014. godine.

Na sastanku je predstavljen predlog strukture sadržaja Zajedničkog akcionog plana o kojem se potom detaljnije razgovaralo kako bi se definisali koraci u pripremi, kao i vremenski rokovi za pripremu prvog nacrta Zajedničkog akcionog plana. Kao značajni delovi plana prepoznate su teme poput opremanja i stručnog osposobljavanja operativnih snaga sistema civilne zaštite, zajedničke terenske vežbe operativnih snaga sistema civilne zaštite i zajedničke vežbe štabova za vanredne situacije koje su predviđene aktivnostima u projektu EMBER. Dodatna tačka plana previđa analizu mogućnosti konkurisanja sa zajedničkim projektima u okviru konkursa koji podržavaju Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i pristup drugim fondovima.

Takođe, učesnici su imali mogućnost da međusobno razmene iskustva stečena tokom katastrofalnih poplava 2014. godine. Predstavnici vodoprivrednih preduzeća i učesnika sistema civilne zaštite iz obe države razgovarali su o preduzetim merama u odbrani od poplava i istakli pozitivne i negativne primere. Takođe, učesnici su se posebno dotakli iskustava lokalnih samouprava tokom procesa evakuacije tokom poplava i ukazali da je jačanje komunikacije u odbrani od poplava oblast koju je neophodno dalje unapređivati.

Okrugli sto su vodile projektna koordinatorka Gordana Jakovljević ispred Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Danijela Barišić, menadžerka projekta ispred Vukovarsko-srijemske županije. Na sastanku su učestvovali članovi projektnog tima ispred partnerskih institucija, Sekretarijata Pokrajinske vlade, Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i članovi radne grupe formirane u projektu, odnosno predstavnici JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Opštine Šid. Takođe, okruglom stolu su prisustvovali predstavnici partnerskih institucija iz Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, i članovi radne grupe ispred Hrvatskih voda i Crvenog krsta. Sledeći sastanak će se održati u Vukovaru tokom aprila meseca.