Okrugli sto na temu Okvirne direktive EU o vodama u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti”

Kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti (ECOWAM)”, koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, u Novom Sadu je 22. novembra 2018. godine održan okrugli sto na temu Okvirne direktive Evropske unije o vodama.

Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija). Projekat ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

Cilj okruglog stola bio je predstavljanje glavnih projektnih aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta vode vodotoka Jegrička i kanala Kurca i njihovom boljem ekološkom stanju. Poseban naglasak je stavljen na Okvirnu direktivu Evropske unije o vodama, koja nalaže čuvanje ekološkog statusa vodotoka. Projektnim aktivnostima – analizom i monitoringom kvaliteta vode i mulja, kao i studijom o mokrim poljima, dobijamo rezultate zahvaljujući kojima se može uticati na dalju revitalizaciju vodotoka Jegrička. Događaj je omogućio razmenu znanja i primera dobre prakse u cilju razvoja zajedničkog sistema analize i praćenja bioloških parametara oba plovnih puteva, pobolјšanja kvaliteta vode i promocije prirodnih resursa.

Prisutne je ispred Fonda „Evropski poslovi“ APV, kao projektnog partnera i organizatora skupa, pozdravila Ivana Đurica, pomoćnik direktora, dok je ispred Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa, kao vodećeg partnera pozdravio Čongor Kiš. O Okvirnoj direktivi Evropske unije o vodama i njenoj primeni u Republici Srbiji govorila je Tamara Jurca sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dok je Enike Barla iz Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa predstavila primenu pomenute direktive u Mađarskoj, kao i sprovođenje projektnih aktivnosti sa mađarske strane. Prof. dr Dejana Džigurski sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu govorila je na temu vodenih biljaka, dok je doc. dr Jasna Grabić sa Poljoprivrednog fakulteta govorila o značaju mokrih polja u prečišćavanju otpadnih voda.

Pored partnerskih institucija, okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici Sekretarijata Pokrajinske vlade, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Poljoprivrednog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i predstavnici drugih pokrajinskih institucija.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. oktobra 2017. godine i planirano je da traje do 30. septembra 2019. godine.