Okrugli sto u okviru projekta ECOWAM

U partnerskoj instituciji Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa „ATIVIZIG“ u Segedinu, dana 15. aprila 2019. godine održan je okrugli sto na temu odvonjavanja i prevencije štete nastale od voda. Kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta „Ekološko upravlјanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti (ECOWAM)”, koji sufinansira Evropska unija kroz Intereg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, cilј okruglog stola je bio predstavlјanje glavnih projektnih aktivnosti koje doprinose pobolјšanju kvaliteta vode vodotoka Jegrička i kanala Kurca, njihovom bolјem ekološkom stanju, kao i prevencije štete nastale od voda. Šef radne jedinice Novi Sad, JVP „Vode Vojvodine“, Mina Jakovlјević Zavarko, predstavila je Jegričku kao deo sistema OKM – HS DTD u ulozi kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje; predstavnik Uprave za vodoprivredu za područje Donja Tisa „ATIVIZIG“, Frank Sabolč govorio je o izazovima sa kojima se susreću u upravlјanju prekograničnom slivnom području.

Partnerstvo na projektu, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija). Projekat ima za cilј sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavlјanjem zajedničkog sistema unapređenja upravlјanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.