Osnivanje koordinacione grupe za organizacije civilnog društva Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine održan je sastanak na kojem je osnovana još jedna koordinaciona grupa Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koja okuplja organizacije civilnog društva (OCD) sa teritorije Vojvodine.

Sastanak je otvorio direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine g. Siniša Lazić koji je pozdravio prisutne i istakao značaj i važnost formiranja koordinacione grupe za civilno društvo putem koje će se ojačati saradnja i partnerstvo između sektora civilnog društva i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, kao i drugih javnih pokrajinskih institucija i opština u okviru procesa evropskih integracija.

Tom prilikom, prisutnima je ukratko predstavljen rad Fonda sa posebnim akcentom na ciljeve i aktivnosti već postojećih koordinacionih grupa Fonda koje su: koordinaciona grupa za lokalne samuprave, koordinaciona grupa za javna i javno-komunalna preduzeća i koordinaciona grupa za pokrajinske institucije i sekretarijate. Kao deo sistema za informisanje, u prethodnom periodu oformljene su koordinacione grupe koje okupljaju predstavnike relevantnih javnih institucija na području AP Vojvodine, sa ciljem unapređenja protoka informacija na temu dostupnih evropskih programa i fondova, kao i aktuelnih evropskih konkursa. Takođe, jedan od ciljeva formiranja i rada koordinacionih grupa je unapređenje saradnje i povezivanje institucija na području AP Vojvodine.

U okviru sastanka prisutnima su prezentovani trenutno aktuelni pozivi i programi Evropske unije: Treći poziv za podnošenje projektnih predloga IPA Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina 2007-2013, Medijski program Evropske unije 2014, Višegrad+ Zapadni Balkan (Međunarodni Višegradski fond), kao i poziv Centralno-evropske inicijative (CEI KEP Austria).

Prisutni predstavnici građanskih udruženja i nevladinih organizacija definisali su institucionalne i administrativne potrebe njihovih organizacija, na osnovu kojih će preciznije biti definisani dalji ciljevi i aktivnosti koordinacione grupe. Neke od potencijalnih aktivnosti uključiće svakako: obuke za pisanje projektnih aplikacija i to naročito vezano za programe prekogranične saradnje, prenose primera dobre prakse na vertikalnom i horizontalnom nivou, detaljnije upoznavanje organizacija sa procesom pregovaranja, obuke za pisanje praktičnih politika i itd.

Zaključno, prepoznata je velika potreba saradnje između civilnog i javnog sektora i definisane su glavne prepreke u tom procesu. Shodno pomenutom, u daljem radu koordinacione grupe težiće se otvorenijem, stalnom i transparentnom dijalogu i saradnji; podizanju kapaciteta OCD sektora za efikasnije učešće u procesu evropskih integracija (naročito u segmentu podizanja kapaciteta za privlačenje sredstava iz evropskih fondova kroz obuke za pisanje projektnih aplikacija); eliminisanju pogrešnih percepcija i predrasuda vezanih za ulogu OCD i pokrajinskih institucija, a sa ciljem demistifikovanja odgovornosti svih društvenih aktera u procesu evropskih integracija.