O novim aktivnostima saradnji i projektima sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam

NOVI SAD, 23. decembar 2020. – Susret pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, dr Nenada Ivaniševića, sa direktorom Fonda ,,Evropski poslovi” AP Vojvodine, Aleksandrom Simurdićem, a u prisustvu najbližih saradnika, obeležen je uzajamnom podrškom i definisanjem novih pravaca zajedničkog delovanja i saradnje, kao i otvaranja novih mogućnosti za saradnju na značajnim strateškim projektima u narednom periodu.

Sekretar Ivanišević je učesnicima istakao da postoje izvesni aspekti u Sekretarijatu u okviru kojih će doći do značajnih promena, tačnije u težištu rada, posebno u pogledu pružanja podrške lokalnim samoupravama.
,,Hoćemo da unapredimo konkurs za telkomunikacije namenjen lokalnim samoupravama, koje su istakle da im je upravo ta oblast od velikog značaja i da im je potrebno. Sa Turističkom organizacijom Vojvodine imamo nameru da se upustimo i u formiranje lokalnih turističkih organizacija gde nisu formirane i da pružimo pomoć postojećim, jer umnogome pomažu i podstiču razvoj turizma na lokalu. Takođe, pomoć privredi nam je jedan od prioriteta uz sve pomenuto, te bolje definisanje socijalne i kreativne ekonomije kako bi sve sprovedene aktivnosti na što efikasniji način dovele do takvog rezultata da vrednost i efekti tih konkursa budu na što višem i kvalitetnijem nivou. Svakako ćemo proći i kroz one programe Evropske unije koji podržavaju socijalni dijalog, jer je izostala svest o važnosti ovog pojma“, rekao je sekretar Ivanišević.
FEP će od januara 2021. godine sprovoditi temeljno mapiranje resursa i potencijala u svih 45 jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, a uz unapred pripremljenu matricu parametara, ključnih tematskih oblasti na osnovu kojih bi se formirao i projektni konzorcijum.

,,Postoji mnogo tema koje su važne i aktuelne za Vojvodinu, a koje pospešuju kvalitet života. Tematske celine koje će se uzimati u obzir su transport, energetika, zaštita životne sredine, ruralni razvoj, privreda, poljoprireda, sa posebnim akcentom na proizvodnji hrane, te u tom svetlu je potrebno sagledati na koji način bi privreda mogla biti stavljena u fokus u okviru aktivnosti FEP-a. Ne možemo raditi na jačanju institucionalnih, administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, a da zanemarujemo privrednu aktivnost“, istakao je Simurdić, dodavši da će Fond svesrdno pomagati Sekretarijatu prilikom razrada tema, ideja, koncepata u okviru svih aktivnosti resora Sekretarijata.
Simurdić je takođe dodao da postoje brojni resursi, kako privredni, a posebno turistički, koji nisu prepoznati u svom punom potencijalu i kapacitetu. S obzirom da postoji mnoštvo aspekata za saradnju, Sekretarijat bi zajedničkim idejama i aktivnostima sa FEP-om sprovodio aktivnosti i vezane za projekat ,,Najbolje iz Vojvodine“ koji bi kao projekat bio revitalizovan. Namera je i da Sekretarijat za privredu pojedinačnim razgovorima i razmenom informacija i iskustava intenzivnije radi sa ključnim partnerima.

Izvor: preuzeto sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam (www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/vesti/81-vesti-cirilica/1482-2020-12-23-14-01-04)