POSETA VISOKOG KOMESARIJATA UJEDINJENIH NACIJA ZA IZBEGLICE FONDU EVROPSKI POSLOVI AP VOJVODINE

Direktor „Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je danas predstavnice Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) na čelu sa Frančeskom Boneli, šeficom predstavništva UNHCR-a u Srbiji. Današnji susret predstavljao je priliku za razgovor o temama od zajedničkog interesa u cilju jačanja saradnje između subjekata sa teritorije AP Vojvodine i UNHCR-a.

Saradnja sa jedinicama lokalnih samouprava prepoznata je kao jedna od oblasti saradnje koja u velikoj meri može doprineti rešavanju pitanja vezanih za tražioce azila, izbeglice, interno raseljena lica, migrante i lica bez državljanstva u AP Vojvodini, i sa tim u vezi predloženi su okviri uključivanja lokalnog nivoa u dijalog.

S obzirom na činjenicu da smo na pragu novog Višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027, tokom sastanka istaknuta je važnost jačanja saradnje aktera na pokrajinskom i lokalnom nivou u cilju definisanja prioriteta, a radi lakšeg privlačenja sredstava putem eksternih izvora finansiranja za rešavanje gorepomenutih pitanja.

U svetlu misije UNHCR-a da se unaprede različiti aspekti inkluzije i integracije, istaknuta je potreba podizanja svesti dece i omladine o važnosti inkluzije i uvažavanja različitosti, uz set merila koja donose poglavlja 23 i 24, i sa tim u vezi predloženi su okviri za mrežno povezivanje sa obrazovnim institucijama na teritoriji AP Vojvodine u cilju sprovođenja pomenutih edukativnih aktivnosti.