Poseta delegacije Vukovarsko-srijemske županije Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je delegaciju Vukovarsko-srijemske županije koju je predvodio zamenik župana Srđan Jeremić. Susret je predstavljao priliku za razgovor o temama od zajedničkog interesa u cilju jačanja bilateralnih odnosa subjekata sa teritorije AP Vojvodine i Vukovarsko-srijemske županije.
Tom prilikom, direktor Fonda predstavio je trenutne aktivnosti Fonda sa posebnim fokusom na saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava, a koje za cilj imaju planski doprinos boljem korišćenju lokalnih kapaciteta za apsorpciju sredstava putem eksternih izvora finansiranja. Sistemski pristup lokalu uključuje mapiranje stanja i potencijala vojvođanskih gradova i opština, plansko jačanje administrativnih i instutucionalnih kapaciteta u cilju efikasnije uprave u službi građana, kao i pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz eksternih izvora finansiranja, kao njenog integralnog programskog dela.
Tokom sastanka, razmatrana je mogućnost povezivanja i saradnje opština sa teritorije AP Vojvodine i teritorije Vukovarsko–srijemske županije u oblasti privrede, poljoprivrede, turizma, zelene agende (energetska efikanost, upravljanje otpadom), prevencije elementarnih nepogoda, kulture i zdravstva.
Obzirom da smo na pragu novog Višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027, na sastanku je razmatrana mogućnost organizacije sastanka u cilju sagledavanja rezultata analize apsorbovanih sredstava putem fondova Evropske unije u periodu od 2014. do 2020. godine, sa fokusom na Intereg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, a sa željom intenziviranja saradnje jedinica lokalnih samouprava, ravojnih agencija, akademske zajednice i drugih privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine i hrvatskih županija: Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije, a sa ciljem obezbeđivanja podrške putem eksternih izvora finansiranja.
U svetlu gorenavednog, na sastanku se razgovaralo o analizi do sada učinjenog i nastavku aktivnosti na predlogu prekograničnog projekta „Dunav nas spaja“, čiji je cilj jačanje institucionalnog povezivanja nacionalnih manjina, društvenog i ekonomskog razvoja prekograničnog područja kroz sprovođenje zajedničkih projekata i aktivnosti na kojima su nosioci nacionalne manjine sa područja Vukovarsko–srijemske županije i AP Vojvodine, i sa kojim bi se konkurisalo u okviru prvog poziva Intereg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2021-2027.