Prezentacija programske aplikacije za prevenciju od poplava u okviru projekta Srbije, Hrvatske i BiH „Smanjenje katastrofa, standardizovanje analiza opasnosti i procene rizika“

U okviru projekta „DR SHARE“, sufinansiranog od EU, a koji okuplja partnere iz tri države Srbije, Hrvatske i BiH, 04. maja 2017. godine, u Vukovaru, održana je prezentacija programske aplikacije, IT alata, koji će pomoći u upravljanju sistema civilne zaštite u vanrednim situacijama.

Prezentacija programske aplikacije predstavlja rezultat zajedničkog višemesečnog i to veoma intezivnog rada na realizaciji projekta podržanog od strane EU, a čiji je cilj da poveća zajedničku spremnost za reagovanje i saradnju na lokalnom, regionalnom i prekograničnom nivou u sistemu upravljanja rizicima.

Cilj ovog projekta je da se, nakon poplava u maju 2014. godine, unapredi spremnost sve tri države za reagovanje u vanrednim situacijama, a predstavljen IT alat će značajno pomoći i u pilot fazi će biti primenjen na području obuhvaćenom projektom, odnosno na području Sremskog okruga AP Vojvodine u Srbiji,  Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj i Posavske županije u Bosni i Hercegovini.

Korišćenje IT alata, kao pomoć u upravljanju vanrednim situacijama, omogućiće brzu procenu stepena elementarne nepogode, te adekvatnu procenu raspoloživih snaga civilne zaštite pojedine partnerske države kojom sistem civilne zaštite treba da reaguje da bi se posledice elementarne nepogode smanjile na najmanju moguću meru. Ovaj IT alat pruža mogućnost evidencije svih delova sistema civilne zaštite: fizičkih i pravnih subjekata, kao i materijalno-tehnička sredstva ovog sistema u pojedinim regijama uključenim u projekat.

Posledica evidencije svih delova civilne zaštite je standardizovanje postupaka upravljanja raspoloživim snagama, ubrzavanje delovanja celokupnog sistema u kriznim situacijama, ali i mogućnost definisanja potrebe za dodatnim snagama u uslovima kada vanredna situacija nadilazi raspoložive snage na području obuhvaćenom elementarnom nepogodom. Ovde IT alat dolazi do izražaja, jer definiše standardizovane izveštaje koji se u uslovima elementarne nepogode razmenjuju na prekograničnom području da bi jedna država mogla pomoći drugoj državi poštujući protokole na bilateralnom nivou, između dve partnerske države.

Ovaj pilot projekat finansiran je sredstvima Evropske unije, iz Mehanizma civilne zaštite čime se podstiče prekogranična saradnja i saradnja sistema civilnih zaštita pojedinih država da bi se međusobno što više uskladili i u uslovima elementarnih nepogoda, koje ovom području sve više prete, bile spremne za reagovanje i bile otpornije na posledice elementarnih nepogoda.

Vrednost projekta DR SHARE („Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“ ili „Smanjenje katastrofa, standardizovanje analiza opasnosti i procene rizika“) je 281.222 evra, od čega je EU finansirala 75%, a trajanje projekta predviđeno je na 18 meseci. Projekat je započet 1. januara 2016. godine i sada ulazi u poslednja dva meseca koliko je predviđeno za realizaciju ovog projekta. Partneri na projektu sa srpske strane su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, sa hrvatske strane Vukovarsko – srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko – srijemske županije HRAST d.o.o i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, dok je iz BiH partner Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske.