Stručna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“

Na zahtev Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI), u prostorijama osnovne škole „Žarko Zrenjanin“, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Jano Puškar, Jovana Kovrlija i Bojana Blašković, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za usavršavanje nastavnog osoblja za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije, u periodu od 01. do 03. juna 2016. godine.

Tokom trodnevne obuke, polaznici su imali priliku da se bliže upoznaju sa mogućnostima i načinom konkurisanja za bespovratna sredstva koja nude evropski programi i fondovi institucijama iz Republike Srbije, sa fokusom na oblast obrazovanja, kao i da nauče metodologiju pisanja predloga projekata. U okviru informativnog dela, predstavljeni su programi prekogranične saradnje, pre svega Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020, kao i programi Evropske unije, sa akcentom na program Erazmus+, EU program koji pokriva oblast obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, i program Evropa za građane i građanke. Praktičan deo obuke bio je fokusiran na izgradnju veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskim organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta, uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom Evropske unije. Kao rezultat, razvijene su dve projektne ideje, koje mogu biti potencijalne za plasiranje na nekom od konkursa Evropske unije.