Terenska poseta i 5. projektni sastanak u okviru projekta Mos-Cross 2

Članovi projektnog tima su 20.10.2022. godine zajedno sa vodećim partnerom posetili svetleće info-panoe (bilborde) koji privlače i ubijaju komarce. Članovi projektnog tima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije su predstavili članovima projektnog tima konstrukciju i dizajn panoa za suzbijanje komaraca postavljenih na području Osječko-baranjske županije. Panoi su otvoreni i detaljno je objašnjen princip rada svih delova. Panoima se upravlja putem mobilne aplikacije koja je deo sistema pametnih utičnica koje bilbord ima. Članovi tima su obišli sledeće lokacije: Vladislavci, Čepin, Antunovac, promenada Osijek (pešački most), Drinska ulica, kod Nastavnog Zavoda.
Na Sastanku 21.10.2022. godine su bili prisustni članovi projektnog tima, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije (vodeći partner), predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sombor (projektni partner), Zavoda za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije (projektni partner), predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV (projektni partner) i Institut za javno zdravlje Vojvodine (projektni partner).
Ispred vodećeg partnera, Magdalena Sikora, pozdravila je sve prisutne i predstavila partnerima aktivnosti koje su do sada obavljene u 4. periodu. Izrazila je zadovoljstvo ostvarenjem svih planiranih aktivnosti za četvrti period. Osvrnula se na aktivnosti uzorkovanja komaraca te podelu klopki za gravidne ženke građanima. Napomenula je planirani pregled stanja klopki za gravidne ženke komaraca u sledećoj sezoni komaraca.
Ispred Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Dalibor Puharić, prikazao je ukratko dinamiku uzorkovanja i pregled uzorkovanih vrsta na području županije.
Milan Racić, ispred Instituta za javno zdravlje Vojvodine je ukratko izneo izveštaj o obavljenim aktivnstima, osvrnuvši se na mali broj komaraca tokom sezone.
Dragoslava Čubrilo, ispred Zavoda za javno zdravlje Sombor, je istakla da je uzorkovanje komaraca odrađeno, te da je Zavod spreman za testiranje komaraca na patogene.
Ispred Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Sanja Čuturilov Veselinović je predstavila Mobilnu aplikaciju razvijenu u sklopu projekta. Napomenula je da je Unapređen zajednički protokol za hitne slučajeve je pripremljen, a da je promotivni film u izradi. Dogovorila je s partnerima vreme održavanja edukacije za korištenje IKT alatke.
Partneri su potvrdili dogovorene termine Okruglih stolova za zdravstvene radnike: u Požegi i u Novom Sadu.