Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Evropska banka za obnovu i razvoj: mogućnosti podrške jedinicama lokalnih samouprava

Evropska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) jedan je od najznačajnijih institucionalnih investitora u Srbiji sa investicijama od 6,6 milijardi evra kroz skoro 300 projekata tokom 20 godina, dok je samo u 2020. godini EBRD uložila u Srbiju ukupno 679 miliona evra. Podrška koju pruža ogleda se u unapređenju konkurentnosti, jačanju infrastrukturnih kapaciteta saobraćajne mreže, kao i podršci „zelenoj“ ekonomiji kroz unapređenje energetske efikasnosti i bolje korišćenje obnovljivih izvora energije.
Direktoru Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan, gospodinu Mateu Kolanđeliju, predstavljene su tekuće aktivnosti Fonda sa fokusom na mapiranje stanja u 45 opština na teritoriji AP Vojvodine, a koje za cilj ima planski doprinos korišćenju lokalnih potencijala. Ovaj proces će omogućiti klasterizaciju vojvođanskih opština i gradova, a sve to kroz pet prioritetnih tematskih celina – zelena agenda (obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, zaštita šivotne sredine), privreda sa poljoprivredom, zdravstvo, kultura, nauka i obrazovanje.
Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine će pružiti podršku u formulisanju projektnih predloga i pronalaženju adekvatnih eksternih izvora finansiranja. Pored bilateranog finansiranja i bespovratnih sredstava, ovim sastankom otpočeli smo razgovore i o kreditnim linijama Evropske banke za obnovu i razvoj dostupnim jedinicama lokalne samouprave.