Evropska mreža za ekonomsku koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima (ENSURE)

Evropska mreža za ekonomsku koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima (ENSURE)

Izvor finansiranja Evropa za građane i građanke
Partneri na projektu
 1. Regionalni informacioni centar (RIC) Slovenska Bistrica, Slovenija
 2. Opština Trudovec, Bugarska
 3. Lokalna akcijska grupa Središnja Istra, Hrvatska
 4. Razvojna agencija Hranicke, Češka Republika
 5. Univerzitet Tesalije, Grčka
 6. Kulturno udruženje Kištarče, Mađarska
 7. Udruženje Alesandro Bartola, Italija
 8. Opština Ligatne, Letonija
 9. Opština Kolašin, Crna Gora
 10. Opština Lask, Polјska
 11. Županijsko većе Albe, Rumunija
 12. Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija
 13. Futuro Digitale, Italija
 14. Federacija opština Madrida, Španija
Oblast projekta Socio-ekonomski razvoj
Trajanje projekta 03. jul 2017 – 02. jul 2019
Opis projekta Opšti cilj:
Razumevanje evroskepticizma i izgrađivanje evropskog pristupa davanjem mogućnosti za korišćenje alata demokratije, kao i obezbeđivanjem novih intrumenata za angažovanje građanaSpecifični ciljevi:
1) Omogućavanje građanima i donosiocima odluka iz 13 zemalja da se međusobno sastaju kako bi oblikovali, implementirali i širili političke aktivnosti koje dotiču suštinu Evropske unije – njene jedinstvene vrednosti(2) Davanje građanima sredstva potrebna za razmenu mišljenja, saradnju, volontiranje i uključivanje u oblikovanje bliskije i interkulturne Evrope(3) Podrška kreatorima politika i vođama zajednice u rešavanju evroskepticizma

Očekivani rezultati:
(1) Glavni rezultat: povećanje relevantnosti lokalnih i evropskih kreatora politika kao aktera koji se bave potrebama građana u ruralnim sredinama u kontekstu politika EU, građanstva EU i alata za demokratiju

(2) Dugoročni rezultat: dugoročno partnerstvo kao NVO – „mreža ENSuRe“

Glavne aktivnosti:
(1) organizacija 6 transnacionalnih projektnih skupova u 5 država članica EU

(2) prateće lokalne akcije za solidarnost u ruralnim oblastima u 13 država

(3) informisanje putem publikacija, vebinara, video klipova, vebsajta, aktivnosti na društvenim medijima

Ciljne grupe:

– građani koji žive u ruralnim sredinama

– državni službenici

– kreatori politika

– aktivisti OCD

– stručnjaci koji učestvuju u transnacionalnim događajima

Više informacija https://www.facebook.com/ensurenetwork/
Pogledajte sve vesti o projektu – Evropska mreža za ekonomsku koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima (ENSURE)